İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Burcu Güler

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Psikoloji Bölüm Başkanı
 • Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL POLİTİKA
 • Doçentlik KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Politika
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
 • Master DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İNSAN KA
 • Master DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Üniversite BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Akademik Özgeçmiş


 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU,AKSARAYLI MEHMET,Sanayi Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üretim İşçilerinde Çalışma Değerleri ile Örgüte Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Bağlanmanın Düzenleyici Rolü, Journal of Economy Culture and Society, 2020, 62, 65 89
 • EMEÇ HAMDİ,ÜÇDOĞRUK ŞENAY,GÜLER BURCU,Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi, Yönetim ve Çalışma Dergisi, 2020, 4, 137 152
 • GÜRAN RAHİLE,GÜLER BURCU,TERMİK SANTRAL ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE ZAMAN BASKISININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ – AİLEÇATIŞMASINI YÖNETME ÖZ-YETERLİĞİNİN ARACILIKETKİSİ, JOURNAL OF RESEARCH IN ECONOMICS (JORE)- MARMARA ÜNİVERSİTESİİKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 3, 153 176
 • EMEÇ HAMDİ,ÜÇDOĞRUK ŞENAY,GÜLER BURCU,İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin EkonometrikAnalizi, İnsan ve İnsan, 2019, 6, 785 808
 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU,AKSARAYLI MEHMET,Çalışma Değerleri ve Örgüte Duygusal Bağlılık: X ve Y Kuşağı Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 2019, 14, 379 406
 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU,Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNE İLİŞKİN İŞVEREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ANALİZ, Business Management Studies: An International Journal, 2019, 7, 2925 2944
 • GÜLER BURCU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği, Çalışma İlişkileri, 2018, 9, 1 23
 • TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE,BAYHAN KARAPINAR PINAR,METİN CAMGÖZ SELİN,ÖZSOY ÖZMEN ARZU,GÜLER BURCU,Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction, Higher Education Policy, 2018, 1 20
 • METİN CAMGÖZ SELİN,BAYHAN KARAPINAR PINAR,TAYFUR EKMEKCİ ÖZGE,GÜLER BURCU,Job Insecurity and Turnover Intentions Gender Differences and the Mediating Role of Work Engagement, Sex Roles, 2016, 75, 583 598
 • KİREN GÜRLER ÖZLEM,GÜLER BURCU,Türkiye’xxde Kadın İşgücünün Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler ve Ücrette Ayrımcılık, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2016, 4, 51 66
 • GÜLER BURCU,Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi, Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2015, 1 25
 • GÜLER BURCU,ÖZSOY ÖZMEN ARZU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,İç Göç Ve Kent İle Bütünleşme Kocaeli İli Alan Araştırması, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2015, 5, 37 69
 • GÜLER BURCU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,Psikolojik Sermayenin Çalışma Hayatındaki Etkileri, Türk Metal Dergisi, 2014, 26 31
 • GÜLER BURCU,İş Arama Davranışı Bütüncül Psiko Sosyal Bir Yaklaşım, İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2012, 14, 7 32
 • GÜLER BURCU,Psiko Sosyal Boyutuyla Grev, Çalışma ve Toplum, 2012, 32, 113 145
 • GÜLER BURCU,Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 13, 79 111
 • GÜLER BURCU,Measuring The Entrepreneurial Level of the Businessmen The Relationship Between Personal Traits and Entrepreneurial Level, Ege Akademik Bakış, 2009, 9, 95 111
 • GÜLER BURCU,İşsizlik ve Yarattığı Psikososyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2006, 55, 373 394
 • GÜLER BURCU,EMEÇ HAMDİ,Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006, 21, 129 149
 • GÜLER BURCU,Ücrette Adaleti Saglayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2001, 3
 • EMEÇ HAMDİ,ÜÇDOĞRUK ŞENAY,GÜLER BURCU,Analysis of Youth Underemployment in Turkey,Business and Organization Research (International Conference),04.09.2019 06.09.2019, İzmir, TÜRKİYE, 31.12.2019
 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU,AKSARAYLI MEHMET,GİRİŞİMCİLER Y KUŞAĞININ DUYGUSAL BAĞLILIĞINI NASIL SAĞLAMALI?,10th International Congress on Entrepreneurship,25.04.2019 26.04.2019, 25.12.2019
 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU,ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI AÇISINDAN KUŞAKLARBİRBİRLERİNİ NASIL ALGILAMAKTADIR: X VE Y KUŞAKLARIÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ,II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi,03.10.2019 05.10.2019, 12.12.2019
 • EMEÇ HAMDİ,ÜÇDOĞRUK ŞENAY,GÜLER BURCU,İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi,19. ULUSLARARASI EKONOMETR YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU,17.10.2018 20.10.2018, ANTALYA, TÜRKİYE, 17.10.2018
 • GÜLER BURCU,İlhan Ümit Deniz,Work Values and Affective Organizational Commitment: A Study on Gen X and Gen Y Blue-collar Workers,13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology,05.09.2018 07.09.2018, 01.09.2018
 • EMEÇ HAMDİ,ÜÇDOĞRUK ŞENAY,GÜLER BURCU,İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi,19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU,17.10.2018 20.10.2018, Antalya/Beldibi, TÜRKİYE, 17.10.2018
 • GÜLER BURCU,METİN CAMGÖZ SELİN,İş Arama Davranışı Psikolojik Sermayenin Etkisi,2. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi,26.11.2014 27.11.2014, 15.01.2015
 • Güler. Burcu, Emeç. Hamdi,Sosyal Girişimlerde Gönüllülüğü Etkileyen Faktörler ve Gönüllülüğün Yaşam Doyumuna Etkisi,VI. Uluslararası STK’lar Kongresi Bildiriler Kitabı,17.12.2009 20.12.2009, Çanakkale, TÜRKİYE
 • Güler. B, Emeç. Hamdi,Is Turkey a European Country,Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings,01.12.2011 02.12.2011, FRANSA
 • Emeç. Hamdi, Bingöl. Pelin, Güler. Burcu, Zengingönül, OğulKırkpınar, Nihal,Comparative Geographical Perception of World Analyis Between Turkish and Azerbaijani Students,Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings,01.12.2011 02.12.2011, FRANSA
 • GÜLER BURCU,Dünyada Öncü Üniversitelerin İşletme Fakültelerinin Sosyal Girişimcilik ile İlgili Eğitsel ve Bilimsel Faaliyetleri,VI. Uluslararası STK’lar Kongresi Bildiriler Kitabı,17.12.2009 20.12.2009, Çanakkale, TÜRKİYE
 • Güler. Burcu, Kıcır. Başak,Character Strengths of Social Entrepreneurs A Quasi Qualitative Study on Young Turkish Social Entrepreneurs,The Seventh International Conference on Business, Management, and Economics.,06.12.2011 08.12.2011, İzmir, TÜRKİYE
 • Güler. Burcu, Çınar. Efe, Pazarlığlu. Mehmet Vedat,Impact of Positive Psychological Capital on Job Search Behaviour,12th European Congress of Psychology,04.07.2011 08.07.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • Çakır. Özlem, Güler. Burcu, Tınar. Mustafa Yaşar,Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları,Uludağ Üniversitesi 10. Ergonomi Kongresi,07.10.2004 09.10.2004, Bursa, TÜRKİYE
 • Güler. Burcu, Kapız. Serap, Pazarlıoğlu. Mehmet Vedat,Birey İş Uyumu Açısından İş Doyumu ve Tükenmişlik Etkileşimi Hemşireler ve Bayan Polisler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Uygulama,8. Ulusal Ergonomi Kongresi,25.10.2001 26.10.2001, İzmir, TÜRKİYE
 • GÜLER BURCU,Antecedents of Socially Entrepreneurial Behaviour,2012 Research Colloquium on Social Entrepreneurship,17.07.2012 19.07.2012, Oxford, İNGİLTERE
 • GÜLER BURCU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,Internal Migration and Perception of Employability Case of Kocaeli,4th Turkish Migration Conference,12.07.2016 15.07.2016, Viyana, AVUSTURYA
 • GÜLER BURCU,Çalışma Psikolojisi Bağlamında İş Sağlığı,5. İzmir İş Sağlığı Güvenliği Zirvesi,11.10.2018 13.10.2018, TÜRKİYE
 • KİREN GÜRLER ÖZLEM,GÜLER BURCU, Eşitlik - Ayrımcılık, Türkiye’de Kadın İşgücünün Ücret Düzeyini EtkileyenFaktörler ve Ücrette Ayrımcılık, ISBN:978-975-6610-82-4, S:145 162, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi, 2019
 • GÜLER BURCU, Creating Business Value and Competitive Advantage With Social Entrepreneurship., Human Resources Management in Social Entrepreneurship, ISBN:2327-3429, S:161 185, IGI Global, 2019
 • SARIİPEK DOĞA BAŞAR,ÖZSOY ÖZMEN ARZU,GÜLER BURCU, Gri Yeşil: İzmit, Yıllardır çok sesli, çok renkli İzmit, ISBN:9789750524493, S:313 323, İletişim, 2018
 • İlhan Ümit Deniz,GÜLER BURCU, Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış, Örgütsel Bağlılık ve Kuşaklar, ISBN:543435435345345, S:117 143, Nobel, 2018
 • GÜLER BURCU, Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Yönetimi, ISBN:978-605-2012-51-2, S:15 37, Umuttepe Yayınevi, 2018
 • GÜLER BURCU, Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, Öğrenilmiş Çaresizliğin Çalışma Hayatındaki Yansıması, ISBN:978-605-2012-51-2, S:637 664, Umuttepe Yayınevi, 2018
 • ÇAKIR ÖZLEM,GÜLER BURCU,ERİŞ ENGİN DENİZ,ÖMÜRİŞ ECE,SAYĞAN TUNÇAY SAHRA,BALTA SABAH,ÖZGEN IŞIL,YILMAZ ÖZGÜR DEVRİM,şenol papatya,GEYLAN ASLI,PALA MORKOÇ TUĞBA,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,GÜNLÜ EBRU,ERKUŞ AHMET, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme İçi Çalışan İlişkileri, ISBN:978-605-320-747-4, Nobel, 2017
 • GÜLER BURCU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR, Turkish Migration 2016 Selected Papers, Internal Migration and Perception of Employability: Case of Kocaeli, ISBN:978-1-910781-28-9, S:297 312, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, 2016
 • KESER AŞKIN,GÜLER BURCU, Çalışma Psikolojisi, ISBN:978-605-5100-79-7, Umuttepe Yayınları, 2016
 • GÜLER BURCU, İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri, ISBN:9786051338187, S:391 426, Nobel Yayıncılık, 2016
 • GÜLER BURCU, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, ISBN:978-605-5593-24-7, Turhan Kitabevi Yayınları, 2010
 • GÜLER BURCU, Sosyal Girişimcilik, Bireysel ve Çevresel Özelliklerin Şekillendirdiği Sosyal Girişimci Davranış, ISBN:9786053772255, S:161 195, Beta Yayınları, 2010
 • GÜLER BURCU, Sosyal Girişimcilik, ISBN:978-605-4334-13-1, Efil Yayınları, 2010
 • GÜLER BURCU, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bilesenleri ve Yönetimi, ISBN:978-605-5936-26-6, S:119 146, Umuttepe Yayınevi, 2009
 • GÜLER BURCU, Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Bir Depresyon Teorisi Olarak Öğrenilmiş Çaresizliğin Çalışma Hayatındaki Yansıması, ISBN:978-605-5936-26-6, Umuttepe Yayınevi, 2009
 • GÜLER BURCU, İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar, ISBN:9789944820820, Epsilon Yayıncılık, 2008
 • GÜLER BURCU, Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik, ISBN:9789756201107, Liberte, 2006
 • (2020), (Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği)
 • (2020), (Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction)
 • (2020), (Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar)
 • (2020), (Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi)
 • (2020), (Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNEİLİŞKİN İŞVEREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ANALİZ)
 • (2020), (Çalışma Psikolojisi)
 • (2020), (Job Insecurity and Turnover Intentions Gender Differences and the Mediating Role of Work Engagement)
 • (2020), (İşsizlik ve Yarattığı Psikososyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi)
 • (2020), (Çalışma Hayatında Öğrenilmiş Çaresizlik)
 • (2020), (Türkiye’xxde Kadın İşgücünün Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler ve Ücrette Ayrımcılık)
 • (2020), (TERMİK SANTRAL ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE ZAMAN BASKISININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ – AİLEÇATIŞMASINI YÖNETME ÖZ-YETERLİĞİNİN ARACILIKETKİSİ)
 • (2020), (Çalışma Değerleri ve Örgüte Duygusal Bağlılık: X ve Y Kuşağı Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Çalışma)
 • (2020), (Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar)
 • (2020), (Sosyal Girişimcilik)
 • (2019), (Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar)
 • (2019), (İç Göç Ve Kent İle Bütünleşme Kocaeli İli Alan Araştırması)
 • (2019), (Job Insecurity and Turnover Intentions Gender Differences and the Mediating Role of Work Engagement)
 • (2019), (Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar)
 • (2019), (Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi)
 • (2019), (Sosyal Girişimcilik Kitap Bölümü)
 • (2019), (Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction)
 • (2019), (Sosyal Girişimcilik - kitap)
 • Kocaeli ye İç Göç ve Entegrasyon KOGET , Danışman, BAP, Danışman, (745111),15.7.2014
 • Çalışma Psikolojisi Veri Bankası Kurulması Gebze Örneği, Koordinatör, BAP, Koordinatör, (30000),15.7.2012
 • SSH 225260 EuroBroadMap Visions of Europe in the World, Araştırmacı, Avrupa Birliği Destekli Proje, Araştırmacı, (1500000),10.12.2011
 • Covid-19 İle Mücadelede Sağlık Çalışanlarına Yönelik Örgütsel Ve Psikolojik Müdahale, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (30000)
 • Kuşaklar Arası Çalışma Değerleri Algısı, Yürütücü, Araştırma Projesi, Yürütücü, (26.043)
 • SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ZAMAN YÖNETİMİ ve TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ÖZDEN SÖYLEMEZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • KUŞAKLAR ARASI ÇALIŞMA DEĞERLERİ ALGISI VE ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIK: X VE Y KUŞAKLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ÜMİT DENİZ İLHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kurumsal gönüllülüğe katılımın çalışan bağlılığı üzerindeki etkisi, ELİF ÜNAL, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşin nicel talepleri ile tükenmişlik ilişkisinde iş ve aile çatışmasını yönetme öz-yeterliğinin aracılık etkisi, RAHİLE GÜRAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kariyer bağlılığı, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama, AYNUR ÖZMUTLU ONAY, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Evden çalışmanın iş-yaşam dengesine etkisi: Çevirmenler üzerinde bir araştırma, BAŞAK KICIR, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İş güvencesizliği algısı, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama, ABDÜLKADİR SAĞLAM, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • South African Positive Psychology Conference katılım ve konaklama bursu
 • TÜBİTAK 2214-Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu
 • Gallup Organization

Araştırma Alanları

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • İş Ve Örgüt Psikolojisi
 • Organizasyon
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Uygulamalı Psikoloji
 • <<Girişimcilik>>
Menüyü Kapat