İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Oğuz Dilmaç

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Temel Sanat Eğitimi Bölüm Başkanı
 • Temel Sanat Eğitimi A.S.D. Başkanı
 • Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı
 • Temel Sanat Eğitimi A.S.D Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SANAT TARİHİ BATI SANAT ÇAĞDAŞ SANAT
 • Lisansüstü ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ RESİM-İŞ
 • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ - RESİM-İŞ

Akademik Özgeçmiş


 • DİLMAÇ OĞUZ,İnal Eyüp Emrah,Sanat Galerisi Ziyaretlerinde Gerçekleştirilen Aktif Öğrenme Etkinliklerinin 4-6 Yaş Arası Çocukların Görsel Algılarına Etkisi, Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2020, 26, 499 510
 • DİLMAÇ SEHRAN,DİLMAÇ OĞUZ,Görsel Sanatlar Dersinde Yaratıcı Drama YöntemininÖğrencilerin Eleştirel Düşünme Becelerilerine Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 2020, 15, 85 100
 • DİLMAÇ SEHRAN,DİLMAÇ OĞUZ,Visual art teachers’ determination of the self sufficiency to use alternative assessment tools, International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 2020, 9, 292 302
 • DİLMAÇ OĞUZ,DİLMAÇ SEHRAN,DETERMINING OF VISUAL ART TEACHER CANDIDATES’ATTITUDES CONCERNING DESIGN COURSES –THE CASE OF TURKEY, European Journal of Education Studies, 2020, 7, 16-36
 • DİLMAÇ OĞUZ,Budancamanak Mehmet,İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, International Journal of Research in Fine Arts Education, 2018, 1, 113 126
 • yılmaz Aydın,DİLMAÇ OĞUZ,GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2018, 8, 276 296
 • GÜLÜM BAŞAK,DİLMAÇ OĞUZ,KAMUSAL ALANDA ATIK MALZEMELERLE YAPILAN SANATSAL ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HAYATINA KATKILARI, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2017, 77 95
 • DİLMAÇ OĞUZ,SALMAN FİKRİ,PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİALAN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNEYÖNELİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 20, 115 129
 • DİLMAÇ OĞUZ,THE EFFECT OF MICRO TEACHING ON VISUAL ARTS TEACHER EDUCATION, THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND COMMUNICATION, 2017, 7, 285 294
 • DİLMAÇ OĞUZ,DEMİR GÜNEŞ,Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017, 18, 383 403
 • GÜLÜM BAŞAK,DİLMAÇ OĞUZ,KAMUSAL ALANDA ATIK MALZEMELERLE YAPILAN SANATSAL ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT HAYATINA KATKILARI, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2017, 55 74
 • DİLMAÇ OĞUZ,TOPUZ BEGÜM,ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDA SANAT EĞİTİMİNİN ROLÜ, The Journal of Academic Social Science Studies, 2017, 10, 39 49
 • DİLMAÇ OĞUZ,Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının ÇeşitliDeğişkenler Açısından İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2016, 3, 1 7
 • Öztürk Derya,DİLMAÇ OĞUZ,Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, 11, 224 237
 • DİLMAÇ OĞUZ,The Effect of Active Learning Techniques on ClassTeacher Candidates Success Rates and Attitudes towardtheir Museum Theory and Application Unit in theirVisual Arts Course, Educational Sciences: Theory Practice, 2016, 16, 1479 15501
 • DİLMAÇ OĞUZ,Tasarım Eğitimi Tarihi ve William Morris, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2015, 4, 1 16
 • DİLMAÇ OĞUZ,Franz Cızek 1865 1946 ve ÇocukSanatı Paradigması, Milli Eğitim, 2015, 2, 203 217
 • DİLMAÇ OĞUZ,Cihan İnanç,Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri, Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 4, 364 381
 • DİLMAÇ OĞUZ,Ortaöğretim Öğrencilerinin Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri Nitel Bir Araştırma, Uşak Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 275 298
 • DİLMAÇ OĞUZ,Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 57 67
 • DİLMAÇ OĞUZ,Görsel sanatlar dersinde, öğretim materyallerinin kullanılmasına ilişkin öğretmengörüşlerinin belirlenmesi: Erzurum ili örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, 2013, 6, 643 661
 • DİLMAÇ OĞUZ,THE USE OF INSTRUCTIONAL MATERIALS FOR TEACHERS OPINIONS ON THE DETERMINATION OF VISUAL ARTS LESSONS THE CASE OF ERZURUM, The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013
 • Oğuz DİLMAÇ,KÜLTÜR SANAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CUMHURİYETİN İLK, Idil Sanat Ve Dil Dergisi, 2013, 2, 150 169
 • DİLMAÇ OĞUZ,Erzurum da Kaybolmaya Başlayan Yöresel El Sanatları, Akdeniz Sanat Dergisi, 2013, 6, 93 101
 • Oğuz DİLMAÇ,THE INFLUENCE OF CREATION OF SELF REGULATION ENVIR, Journal Of Art And Humanities, 2012, 1, 27 41
 • DİLMAÇ OĞUZ,ÜLKEMİZDE SANAT EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ, Atatürk Üniverstesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
 • DİLMAÇ OĞUZ,AVRUPA DA EĞİTİM GÖREN SANATÇILARIMIZIN ÇAĞDAŞ TÜRKSANATININ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2012, 2, 85 101
 • Oğuz DİLMAÇ,ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ALAN FAKTÖRÜ BÖTE BÖLÜM, Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 2011, 1, 24 41
 • DİLMAÇ OĞUZ,ürkiye ve Avrupa da Kadınların Sanat Eğitiminin Karşılaştırmalı Tarihçesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2011, 99 115
 • DİLMAÇ OĞUZ,1910 1930 Yılları Arasında Avrupa daEğitim Alan Sanatçılarımızın AldıklarıResim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011, 35 52
 • DİLMAÇ OĞUZ,Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Görsel Sanatlar Ders Müfredatında Yer Alan Üç Boyutlu Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2011, 1 17
 • DİLMAÇ OĞUZ,AKTİF ÖĞRENME ORTAMININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2011, 47 70
 • DİLMAÇ OĞUZ,Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yükske Okulu Ecole Des Beaux ve Sanat Eğitimi Tarihimizdeki Yeri, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2010, 67 90
 • DİLMAÇ OĞUZ,1914 1940 Yılları Arasında Avrupa da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Katkıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 13, 63 78
 • DİLMAÇ OĞUZ,Alan Derslerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 13, 79 92
 • DİLMAÇ OĞUZ,Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2010, 4, 49 66
 • DİLMAÇ OĞUZ,RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ANA SANAT ATÖLYE DERSLERİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN SINIF İÇİ BAŞARIYA ETKİSİ EVALUATION OF MAIN ART WORKSHOP CLASS BY STUDENTS AND ITS EFFECTS ON, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2009, 39 54
 • DİLMAÇ OĞUZ,Görsel Sanatlar Öğretmeni AdaylarınınÖz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 2009, 72 85
 • DİLMAÇ OĞUZ,OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARİNİN RESİM ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, 94 107
 • DİLMAÇ OĞUZ,GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENETİM ODAKLARINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AN EXAMINATION OF THE VISUAL ART TEACHER CANDIDATE S FOCUS OF CONTROL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2008, 4, 1 14
 • DİLMAÇ OĞUZ,DİLMAÇ Sehran,RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRETMENLİKUYGULAMASI DERSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ, ATATÜRK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI, 2008, 11, 137 150
 • DİLMAÇ OĞUZ,GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ A SAMPLE OF SPECIAL ABILITY TEST BASED ON PORTFOLIO AT THE FINE ARTS TEACHING DEPARTMENTS, GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 63 77
 • DİLMAÇ OĞUZ,Çocuğun Zihinsel ve Psiko sosyal Gelişimine Etkisi ve Sonuçları Bakımından Okul Öncesi Resim iş Etkinlikleri, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003
 • DİLMAÇ OĞUZ,Çocuğun Zihinsel ve psiko sosyal Gelişimine Etkisi ve Sonuçları Bakımından okul Öncesi Resim iş Etkinlikleri, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 222 228
 • DİLMAÇ OĞUZ,Okulöncesi Eğitiminde Resim iş Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 64 69
 • DİLMAÇ OĞUZ,ERTAN EZGİ MERVE,21. YÜZYILDA DEĞİŞEN EĞİTİM İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SANATEĞİTİMİNİN GELECEĞİ ve STEAM UYGULAMALARI,4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,02.05.2019 05.05.2019, Erzurum, TÜRKİYE, 01.06.2019
 • DİLMAÇ OĞUZ,DİLMAÇ SEHRAN,CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE ULUSAL BİR KİMLİK OLUŞTURMA ÇABALARI ve KURTULUŞ SAVAŞIKONULU RESİMLER,Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU,28.09.2019 31.08.2019, İzmir, TÜRKİYE, 15.09.2019
 • DİLMAÇ SEHRAN,DİLMAÇ OĞUZ,ORTAÖĞRETİM 9.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE 30 AĞUSTOS KONULU RESİMLERİN İNCELENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAVRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ,Uluslararası 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMUULUSLARARASI30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU,28.08.2019 31.08.2019, İzmir, TÜRKİYE, 15.09.2019
 • Bayır Ahmet,DİLMAÇ OĞUZ,GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ,II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu,06.12.2018 08.12.2018, Ankara, TÜRKİYE, 20.12.2018
 • Dilmaç Sehran,DİLMAÇ OĞUZ,Sanat Eğitiminde Sanat Felsefesinin Önemi,Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyum,23.11.2016 25.11.2016, Ankara, TÜRKİYE, 12.12.2016
 • Yıldız cengizhan,DİLMAÇ OĞUZ,MİKRO ÖĞRETİMİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ,Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu,23.11.2016 25.11.2016, Ankara, TÜRKİYE, 12.12.2016
 • DİLMAÇ OĞUZ,Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi,Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V,30.04.2015 02.05.2015, Bakü, AZERBAYCAN, 01.06.2015
 • DİLMAÇ OĞUZ,THE IMPACTS OF USES OF MUSEUMS AS ACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS ON TEACHER CANDIDATES ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES THE CASE OF TURKEY,15. Balkan Eğitimcileri Kongresi,27.06.2012 29.06.2012, Bükreş, ROMANYA
 • DİLMAÇ OĞUZ, Görsel Sanatlar Eğitiminde Tamamlayıcı Değerlendirme, ISBN:978-625-439-033-3, Nobel Yayıncılık, 2021
 • DİLMAÇ OĞUZ, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Estetik Eğitimi, ISBN:987-9988, Tübitak, 2020
 • ŞEN ÜLKÜ SEVİM,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KÖSE ERDOĞAN,TUĞLUK MEHMET NUR,BAKIR SIDDIK,KOÇYİĞİT SİNAN,GÜDÜCÜ TÜFEKCİ FATMA,DİLMAÇ OĞUZ, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Etkinlikleri, ISBN:978-605-7894-57-1, S:94 114, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2019
 • DİLMAÇ OĞUZ, Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Etkileri BağlamındaAVRUPA SANAT AKADEMİLERİNİN KISA BİR TARİHİ, ISBN:978-605-241-658-7, S:1-252, Pegem, 2019
 • DİLMAÇ OĞUZ, Sanat Eğitimi Tarihi Çerçevesinde Çocuk Sanatının Tarihi, ISBN:978-605-241-149-0, Pegem, 2018
 • DİLMAÇ OĞUZ,AMİL TÜLÜCE EBRU, Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışları, Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirmede Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri, ISBN:http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.061, S:979 1002, Pegem, 2016
 • DİLMAÇ OĞUZ, Değerler Bilançosu, Değerlerin Kazan(dır)ılmasında Sanat Eğitiminin Rolü, ISBN:978-605-9706-07-0, Çizgi Yayınevi, 2015
 • DİLMAÇ OĞUZ, From Child Art to Visual Language of Youth, ISBN:978-1-84150-624-1, Intellect, 2013
 • (2020), (Türkiye ve Avrupa da Kadınların Sanat Eğitiminin Karşılaştırmalı Tarihçesi)
 • (2020), (Görsel sanatlar dersinde, öğretim materyallerinin kullanılmasına ilişkin öğretmengörüşlerinin belirlenmesi: Erzurum ili örneği)
 • 201, (2020), (The Effect of Active Learning Techniques on ClassTeacher Candidates Success Rates and Attitudes towardtheir Museum Theory and Application Unit in theirVisual Arts Course)
 • 1, (2020), (İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi)
 • 1, (2020), (Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri)
 • 6, (2020), (Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi)
 • 2, (2020), (Değerler Bilançosu)
 • 50, (2020), (GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ)
 • 44, (2020), (From Child Art to Visual Language of Youth)
 • 3, (2020), (Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi)
 • 30, (2020), (THE EFFECT OF MICRO TEACHING ON VISUAL ARTS TEACHER EDUCATION)
 • 2, (2020), (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARİNİN RESİM ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
 • 40, (2020), (Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi)
 • 2, (2020), (Sanat Eğitimi Tarihi Çerçevesinde Çocuk Sanatının Tarihi)
 • 3, (2020), (1914 1940 Yılları Arasında Avrupa da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Katkıları)
 • 43, (2020), (Erzurum da Kaybolmaya Başlayan Yöresel El Sanatları)
 • 3, (2019), (Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yükske Okulu Ecole Des Beaux ve Sanat Eğitimi Tarihimizdeki Yeri)
 • 1, (2019), (Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi)
 • 96, (2019), (Erzurum da Kaybolmaya Başlayan Yöresel El Sanatları)
 • 1, (2019), (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARİNİN RESİM ÖĞRETİMİ DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
 • 4, (31.12.2019), (Alan Derslerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi)
 • 20, (2019), (Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi)
 • 33, (2019), (Tasarım Eğitimi Tarihi ve William Morris)
 • 1, (2019), (The Effect of Active Learning Techniques on ClassTeacher Candidates Success Rates and Attitudes towardtheir Museum Theory and Application Unit in theirVisual Arts Course)
 • 2, (2019), (Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi)
 • 39, (2019), (Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi)
 • 84, (2019), (GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENETİM ODAKLARINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AN EXAMINATION OF THE VISUAL ART TEACHER CANDIDATE S FOCUS OF CONTROL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES)
 • ”G Ö RSEL SANATLAR DERSİNDE W EB TAB ANLI EŞ ZAM ANSIZ Ö Ğ RENM E O RTAM ININ O RTAO KU L Ö Ğ RENCİLERİNİN AKADEM İK B AŞARI VE TUTU M LARINA ETKİSİ”, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),23.6.2017
 • Proje Temelli Öğrenme Yöntemlerinin Görsel Sanatlar Öğretimi Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (10000),2.3.2016
 • Müze ve Sanat Galerilrini İncelemenin Öğretmen Adaylarının Estetik Algısına Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000)
 • Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öz Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulmasının Akademik Başarıya Etkisi, Yönetici, BAP, Yönetici, (5000)
 • Geçmişten Günümüze Suluboya Sanatı, Yönetici, BAP, Yönetici, (15000)
 • Akdeniz Sanat Dergisi
 • Kazım KArabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
 • SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi)
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERGİSİ
 • Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
 • e-kafkas eğitim araştırmaları dergisi
 • Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES Journal)
 • Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • ICES- UEBK 2017
 • İdil Sanat ve Dil Dergisi
 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar FAkültesi Dergisi
 • Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları DergisiInternational Journal Research in Fine Arts Education, Editör kurulu üyeliği,
 • Research on Education and Psychology (REP), Yardımcı editör,
 • Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • American Journal of Social Science Research, Konuk editör,
 • Journal of Social Sciences and Humanities, Editör kurulu üyeliği,
 • Sanat Galerisi Ziyaretlerinde Gerçekleştirilen Aktif Öğrenme Etkinliklerinin 4-6 Yaş Arası Çocukların Frostig Görsel Algılarına Etkisi, EYÜP EMRAH İNAL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ortaokul 5. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi, EDANUR UZUN, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sanat Galerisi Ziyaretlerinde Gerçekleştirilen Aktif Öğrenme Etkinliklerinin 4-6 Yaş Arası Çocukların Frostig Görsel Algılarına Etkisi, EYÜP EMRAH İNAL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Görsel sanat öğretmenlerinin ürün seçki dosyasına ilişkin öz-yeterlik inançlarının saptanması ve değerlendirme hakkındaki görüşleri, KEVSER AKTAŞ KURUÇAY, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Güzel sanatlar liselerinde probleme dayalı öğrenmenin 11. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi, AHMET BAYIR, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Öz-düzenleyici öğrenmenin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının sanat eleştirisi dersine yönelik akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi, GÜNEŞ DEMİR, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşbirlikli öğrenmenin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerine etkisi, MEHMET BUDANCAMANAK, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Görsel sanatlar öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik görüşlerinin incelenmesi, YILMAZ AYDIN, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mikro öğretimin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öz yeterlik düzeylerine etkisi, CENGİZHAN YILDIZ, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi, EBRU AMİL TÜLÜCE, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türk resim sanatının gelişmesinde 19. yüzyıl askeri okul ve askeri ressamların rolleri, AHMET SERHAT BİNGÜL, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Otantik değerlendirme yaklaşımlarının ortaöğretim öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarına etkisi, SEHRAN DİLMAÇ, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2019 İKSAD BİLİM ÖDÜLLERİ,2019
 • Yılın Görsel Sanat Eğitimcisi,2017
 • 1. Bozok Sanat Etkinlikleri, Yozgat, 25.12.2020
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Yerleşkesi Fuaye Alanı, 24.11.2020
 • Salgın Döneminde Sanat Eğitimi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1.11.2020
 • Milli Birlik ve Beraberlik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 15.7.2020
 • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Sergisi, Ankara hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 15.7.2020
 • 15 Temmuz Kahramanlık Destanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 15.7.2020
 • Milli Mücadelenin 101. Yılında Akademisyen-Sanatçılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 19.5.2020
 • Milli Mücadelenin 101. Yılı Anısına, Gazi Üniversitesi, 19.5.2020
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergisi, İDÜ Sanal Galeri, 19.5.2020
 • Sanal Yansımalar, Yalova Üniversitesi, 3.5.2020
 • TBMM’nin 100. Yıl Onuruna Karma Resim Sergisi, Ankara, 23.4.2020
 • ”Sanat Terapidir”, instagram@sanatterapidir, 15.4.2020
 • Dünya Sanat Günü ”Karantina”, Erzincan Üniversitesi, 15.4.2020
 • 1. Uluslararası Resimli Mektup Sanatı Sergisi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10.2.2020
 • Balıkesir Buluşmaları Karma Resim Sergisi, Balıkesir, 2.9.2019
 • Kurtuluş Yolu Karma Sergi, Erzurum Kongre Binası, 18.6.2019
 • Karma Resim Sergisi, Bulgaristan, Plovdiva, City Art Gallery, 18.3.2019
 • Gesam Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Siirt, 4.3.2019
 • 24 Kasım Öğretemenler Günü Sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Galerisi, 23.11.2018
 • Geçmişin İzleri Resim Sergisi, Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama Merkezi, 9.5.2018
 • Oğuz DİLMAÇ Kişisel Resim Sergisi, Karşıyaka Belediyesi Çarşı Sanat Galerisi- İzmir, 23.1.2018
 • Uluslararası İpek Yolu karma Resim Sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı, 4.12.2017
 • 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi, 24.11.2017
 • 7. Ege Art Sanat Günleri Karma Resim Sergisi, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi- İzmir, 26.10.2017
 • EGEART BALIKESIR ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI KARMA SERGI, Balıkesir üniverstiesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 26.10.2017
 • 15 Nisan Düntya Sanat Günü Karma Resim Sergisi, Erzincan üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 14.4.2017
 • Oğuz Dilmaç Kişisel Resim Sergisi, Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu- Manisa, 25.1.2017
 • Görsel Sanatlar Eğitimcileri Karma Sergisi, KTÜ Sergi Salonu, 24.11.2016
 • Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi, 23.5.2016
 • Dünya Sanat Günü Karma Resim Sergisi, Erzincan Üniversitesi Sanat Galerisi, 15.4.2016
 • ENGELLERİ AŞALIM KARMA RESİM SERGİSİ, Ankara, 15.4.2016
 • Yılbaşı Karma Resim Sergisi, Bahariye Sanat Galerisi, 2.1.2016
 • 24 Kasım Öğretmenler günü resim sergisi, Erzincan Üniversitesi Sanat Galerisi, 24.11.2015
 • Oğuz Dİlmaç Kişisel Resim Sergisi, Ankara, Devlet Resim Heykel Müzesi, Fahri Korutürk sanat GAlerisi, 13.2.2015
 • Oğuz Dilmaç Kişisel Resim Sergisi, İstanbul, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi Alt Kat, Beyoğlu, 10.3.2014
 • Atatürk Üniversitesi, Doç.Dr., Tam Zamanlı, 1.1.2013
 • Atatürk Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr., Tam Zamanlı, 1.1.2011
 • Atatürk Üniversitesi, Okutman DR, Tam Zamanlı, 1.1.2009
 • Atatürk Üniversitesi, Okutman, Tam Zamanlı, 1.1.1999 - 1.1.2009
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Resim-iş Öğretmeni, Tam Zamanlı, 1.1.1996 - 1.1.1999
 • InSEA, Üyelik, 2010
Menüyü Kapat