ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Muhasebe ve Finans bölümü
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi - İşletme

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Muhasebe ve Finans bölümü
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi - İşletme
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Ünal Güler,Bağımsız Denetim Maliyetinin İşbirlikçi Oyun Modeli Yaklaşımıyla Minimizasyonu, 2013
 • Küçüksille E, Usul H.,Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 24-36
 • Eroğlu Abdullah, Özdemir Gültekin, Kalaycı Şeref, Usul Hayrettin,Generalized Formulae for Islamic Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Cotracts, 2012
 • Usul Hayrettin, Ünal Güler,Algılanan Hizmet Kavramının Muhasebeci Seçimine Etkisi?, 2012
 • Küçükselli Engin, Usul Hayrettin,Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararına Etkileri?, 2012
 • Hayrettin Usul- Cennet Gürbüz,Kullanım Amaçlı Maddi Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlemesinin Bilanço Karı Üzerine Etkisine Yönelik Bir İnceleme, ANadolu Üniversitesi İİBF, 2011
 • Usul Hayrettin, Titiz İsmet, Aslantaş Burcu,İç Kontrol Sisteminin kurumsal Yönetimin Oluşumundaki etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik bir Uygulama, 2011
 • Acar Durmuş, Senal Serpil, Usul Hayrettin,Bağımsız Denetim Kalitesi: Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma?, 2011
 • Usul Hayrettin, Topçuoğlu Metin,Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi: Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliği Üzerine Bir Tartışma, 2011
 • Hayrettin Usul- Hakkı Kıymık,Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları, SDÜ SBE, 2010, 123-140
 • Usul Hayrettin, Top Tülay,TMS 41?e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi, 2010
 • Usul Hayrettin, Kocabıyık Turan,Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz Önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, 2010
 • usul Hayrettin, Ünal Güler,Hedef Programlama Modeli Yaklaşımıyla Dış Denetimde İşgücü Planlaması, 2009
 • Ömürbek Vesile, Usul Hayrettin,Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, 2008
 • Hayrettin Usul- Ozan Özdemir,Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Aşama ve Göller Bölgesi Kobi’lerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerin Bakış Açıları” , SDÜ İİBF, 2007, 235-243
 • Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorununun Analizi, SELÇUK İİBF, 2007, 235-243
 • Usul Hayrettin, Aslantaş Burcu,Muhasebeci Mükellef Çatışması, 2007
 • Usul Hayrettin, Özdemir Ozan,Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İnternet Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, 2007
 • Usul Hayrettin, Düzenli Serpil,Muhasebe Sisteminin Oluşturulmasına Örgüt İkliminin Etkisi, 2006
 • Hayrettin USUL- Songül Duman,Türkiye’de Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi AB Ülkeleri ile Bir karşılaştırma”, Sü, SDÜ İİBF, 2005, 2, 57-65
 • USUL HAYRETTİN,Modern Yönetim Muhasebesi Anlayışına Post- Modern Bir Yaklaşım, 2005
 • Hayrettin Usul- Andan Ertan,Fiskobirlik’in Finansal ve Pazarlamaya Yönelik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, SDÜ İİBF, 2004, 5, 141- 156
 • USUL HAYRETTİN,Muhasebede 3. Dönem: Bilgiye Dayalı Ekonomide Değişen Muhasebe Anlayışı, 2004
 • Gençtürk Mehmet, Usul Hayrettin,Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme, 2003
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail, Kahraman Kadir,Denetim Raporlarının Bireysel Yatırımcı Kararlarına Etkileri, 2002
 • Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Eroğlu Hüsrev,Bireysel Yatırımcıların Hisse Edimine Etki Eden Sosyo- EkoEtkenler, 2002
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail,AB Ülkeleri ve Türkiye?de Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Karşılaştırılmalı Bir İnceleme, 2002
 • Hayrettin Usul. A Eroğlu- İ. Bekçi,Portföy Seçiminde Bulanık Mantık Yaklaşımı”, SDÜ İİBF, 2001, 2, 89-107
 • Hayrettin Usul- İsmail Bekçi,Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm yolları, SDÜ İİBF, 2001, 1, 111-125
 • Hayrettin USUL- ö. Faik Çetiner,Türk Sermaye Piyasası’nda Faaliyet Gösteren Dış Denetçinin Yasal Sorumluluğu, SDÜ İİBF, 1997, 1, 219- 235
 • Hayrettin USUL,Sermaye Piyasalarının Bütünleştiği Dünyamızda Türk Sermaye Piyasası’nda Muhasebe Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ İİBF Dergisi, 1996, 1, 87-96
 • Usul Hayrettin, Kocabıyık Turhan,Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi: Türkiye Örneği,1. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu,,27.05.2009, 29.05.2009
 • Usul Hayrettin, Küçüksille Ecir, Düzenli Serpil,"Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler" XXVII. Muhasebe Eğitimi sempozyumu,XXVII. Muhasebe Eğitimi sempozyumu,23.04.2008, TÜRKİYE, 27.04.2008
 • Ömürbek NURİ, Usul Hayrettin,Bilişim Teknolojilerinin Kobi’lerde Kullanım Düzeyi ve Giresun Örneği”,,Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu,13.10.2005, TÜRKİYE, 14.10.2005
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin,Küresel Rekabet Ortamında Maliyet Yönetiminin Yeri ve etkinliği”,Dünyada Yeni Oluşumlar Açısından Türk dünyası Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu,28.05.2004, 29.05.2004
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin,Global Eğilimler Işığı Altında Meslek Yüksek Okullarında ve Fakültelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Yeniden Yapılanması”,,Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,,16.05.1999, TÜRKİYE, 18.05.1999
 • Bağımsız Denetim, S:334, Detay, 2015
 • Güneş Recep, Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Genel Muhasebe II Dönem Sonu İşlemleri, ISBN:978-605-5681-47-0, S:336, Detay Yayınları, 2012
 • USUL HAYRETTİN, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi, ISBN:978-605-5437-76-3, S:136, Detay, 2012
 • USUL HAYRETTİN, Davranışsal Muhasebe, ISBN:9944135146, S:98, Asil Yayınları, 2007
 • USUL HAYRETTİN, İnşaat Muhasebesi, S:90, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2003
 • Acar Durmuş, Titiz İsmet, Usul Hayrettin, Ticari İşletme ve Belgeler, S:241, Tuğra Ofset, 2000
 • 4, (18.12.2017), (GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ.)
 • ?Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bu düzeyin Sigara ve Alkol Gibi Alışkanlıkların Oluşumuna Etkisi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2013
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobi?lerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2007
 • Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim, İstihdamı ve İş kurumlarına Yönelik Mesleki Eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2006
 • Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2001
 • Ardahan İİBF, 2015
 • BERJ, 2010
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Dokuzeylül
 • SDÜ İİBF
 • Paydaş Gruplarından Hissedarların İşletmelerin Stratejik Finansal Kararlarından Beklentileri: Bir Alan Araştırması, Ali Apalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • TMS 37 Kapsamında Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve İşletme Performansına Etkisi, ÖZER, F. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Hedef Maliyetleme Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanması, ÖĞÜNÇ, H. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Maddi Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlemesi ve Bilanço Karına Etkisine Yönelik Bir uygulama, GÜRBÜZ, C. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Türkiye Muhasebe Standarlarına Göre Canlı Varlıkların Değerlemesi: Büyükbaş Hayvanlar Üzerinde Bir uygulama, TOP, T. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobilerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma”, 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Portföy Oluşturmada Kurumsal Yatırımcı Yaklaşımı”, KOCABIYIK, T., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Denetim Uygulamalarında Optimum İşgücü Planlaması, ÜNAL, G, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • “İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasında Etkin Olan Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, DUMAN, S., Süleyman Demirel Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004., Tamamlanmış
 • Optimal Portföy Oluşturmaya Davranışsal Bir Yaklaşım, KÜÇÜKSİLLE, E., , Süleyman Demirel Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004., Tamamlanmış
 • Meslek yüksek Okullarında Eğitim- Öğretim Etkinlik Stratejilerinin Oluşturulması: Stratejik Manevralar,1997

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Muhasebe
 • Finans

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön