İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Hayrettin Usul

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • İşletme Bölüm Başkanı
 • Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı
 • İşletme Anabilim Dalı Başkanı
 • İç Denetim ve Bağımsız Denetim Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Muhasebe ve Finans bölümü
 • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi - İşletme

Akademik Özgeçmiş


 • USUL HAYRETTİN,ÖMÜRBEK NURİ,Küçük ve Mikro İşletmelerde Hasılak, İzmir katip çelebi üniversitesi İİBF dergisi, 2020, 3, 6069
 • USUL HAYRETTİN,KARABURUN Gözde,CHANGES IN THE PROFESSIONAL PROFILE OF AUDITORS IN THE LIGHT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY, rEuropean Journal of Digital Economy Researc, 2020, 1, 5 12
 • USUL HAYRETTİN,kapcı duygu sinem,KADIN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRES KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2020, 25, 125 151
 • USUL HAYRETTİN,ÇEVRE MUHASEBESİNİN İSLAMİ TEMELLERİ: ÇEVREYİ KORUMAK VE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN ŞEFFAF BİR BİÇİMDE RAPORLANMASI, izmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF dergisi, 2019, 1, 106 114
 • BOZTEPE ENGİN,USUL HAYRETTİN,Using the Analysis of Logistic Regression Model in Auditing and Detection of Frauds, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2019, 22, 5 23
 • USUL HAYRETTİN,ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ,TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HÂSILAT STANDARDIÇERÇEVESİNDE YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIMFAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019, 24, 1157 1166
 • USUL HAYRETTİN,Küçük Aile İşletmelerindeki Yöneticilerinin İç Kontrol Sistemine Yönelik Algılarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2018, 1, 1 8
 • USUL HAYRETTİN,çağan elif,NÖROMUHASEBE, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2018, 20, 450 465
 • USUL HAYRETTİN,çağan elif,Muhasebe Dilinde Çeviri Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2018, 23, 305 317
 • USUL HAYRETTİN,TUNCA MUSTAFA ZİHNİ,İŞGÜCÜ OPTİMİZASYONUNA DAYALI BAĞIMSIZ DENETİMSTRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 2017, 22, 1091 1102
 • USUL HAYRETTİN,KÜÇÜKSİLLE ENGİN,KARAOĞLAN SADIK,Güven Enoekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2017, 22, 685 695
 • USUL HAYRETTİN,ÖZER FİGEN,TMS 37 Kapsamındaki Karşılıklar Koşullu Borçlar Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016, 3, 49 60
 • ACAR DURMUŞ,ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ,USUL HAYRETTİN,DİJİTAL ORTAMDA DENETİM SÜREKLİ DENETİM, SDÜ İİBF Dergisi, 2016, 21, 1561 1471
 • APALI ALİ,USUL HAYRETTİN,Business Economics and Management Perspectives, Business, Economics and Management Perspectives, 2015, 1, 1 20
 • Usul Hayrettin, Kormaz Şule, Ömürbek Vesile,Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 31, 147 165
 • USUL HAYRETTİN,ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ,SENAL SERPİL,ASLANTAŞ ATEŞ BURCU,Level of Alienation in Accountants and The Effect on Habit Development of Smoking and Alcohol Consumption, Muhabese Bilim Dünyası Dergisi, 2014, 16, 1 31
 • USUL HAYRETTİN,Atan Aysel,Sağlık Sektöründe Yabancılaşma Düzeyi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar, 2014, 16, 1 10
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Ünal Güler,Bağımsız Denetim Maliyetinin İşbirlikçi Oyun Modeli Yaklaşımıyla Minimizasyonu, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2013, 9, 1 18
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Ünal Güler,Bağımsız Denetim Maliyetinin İşbirlikçi Oyun Modeli Yaklaşımıyla Minimizasyonu, 2013
 • Usul Hayrettin, Ünal Güler,Algılanan Hizmet Kavramının Muhasebeci Seçimine Etkisi, Vizyoner, 2012, 4, 65 72
 • Eroğlu Abdullah, Özdemir Gültekin, Kalaycı Şeref, Usul Hayrettin,Generalized Formulae for Islamic Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Cotracts, Afro Eurasian Studies, 2012, 1, 126 133
 • Küçükselli Engin, Usul Hayrettin,Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararına Etkileri, Yalova Üniveritesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 3, 24 35
 • Eroğlu Abdullah, Özdemir Gültekin, Kalaycı Şeref, Usul Hayrettin,Generalized Formulae for Islamic Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Cotracts, 2012
 • Usul Hayrettin, Ünal Güler,Algılanan Hizmet Kavramının Muhasebeci Seçimine Etkisi?, 2012
 • Küçükselli Engin, Usul Hayrettin,Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararına Etkileri?, 2012
 • Usul Hayrettin, Topçuoğlu Metin,Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliği Üzerine Bir Tartışma, SDÜ İİBF Dergisi, 2011, 3, 55 66
 • Acar Durmuş, Senal Serpil, Usul Hayrettin,Bağımsız Denetim Kalitesi Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011, 6, 273 306
 • Usul Hayrettin, Titiz İsmet, Aslantaş Burcu,İç Kontrol Sisteminin kurumsal Yönetimin Oluşumundaki etkinliği Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Rergisi, 2011, 5, 48 54
 • Hayrettin Usul- Cennet Gürbüz,Kullanım Amaçlı Maddi Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlemesinin Bilanço Karı Üzerine Etkisine Yönelik Bir İnceleme, ANadolu Üniversitesi İİBF, 2011
 • Usul Hayrettin, Titiz İsmet, Aslantaş Burcu,İç Kontrol Sisteminin kurumsal Yönetimin Oluşumundaki etkinliği: Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik bir Uygulama, 2011
 • Acar Durmuş, Senal Serpil, Usul Hayrettin,Bağımsız Denetim Kalitesi: Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma?, 2011
 • Usul Hayrettin, Topçuoğlu Metin,Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi: Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliği Üzerine Bir Tartışma, 2011
 • Usul Hayrettin, Kocabıyık Turan,Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz Önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, SDÜ İİBF Dergisi, 2010, 3, 75 95
 • Usul Hayrettin, Top Tülay,TMS 41 e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi, Muhasebe ve Denetime BBakış, 2010, 10, 55 67
 • USUL HAYRETTİN,KIYMIK HAKKI,Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 123 139
 • Hayrettin Usul- Hakkı Kıymık,Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları, SDÜ SBE, 2010, 123-140
 • Usul Hayrettin, Top Tülay,TMS 41?e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi, 2010
 • Usul Hayrettin, Kocabıyık Turan,Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz Önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, 2010
 • usul Hayrettin, Ünal Güler,Hedef Programlama Modeli Yaklaşımıyla Dış Denetimde İşgücü Planlaması, Muhasebe Bilim Dünyası, 2009, 3, 1 15
 • usul Hayrettin, Ünal Güler,Hedef Programlama Modeli Yaklaşımıyla Dış Denetimde İşgücü Planlaması, 2009
 • Ömürbek Vesile, Usul Hayrettin,Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2008, 8, 164 173
 • Ömürbek Vesile, Usul Hayrettin,Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi, 2008
 • Usul Hayrettin, Özdemir Ozan,Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İnternet Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, SDÜ İİBF Dergisi, 2007, 3, 121 132
 • Usul Hayrettin, Aslantaş Burcu,Muhasebeci Mükellef Çatışması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2007, 7, 85 103
 • USUL HAYRETTİN,AKIN OSMAN,Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorununun Analizi ve Ticaret Lisesi, Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007
 • USUL HAYRETTİN,ÖZDEMİR OZAN,Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Eşama ve Göller Bölgesi KOBİ’xxlerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerinin Bakış Açıları, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF dergisi, 2007, 7, 24 39
 • Hayrettin Usul- Ozan Özdemir,Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamasında Gelinen Aşama ve Göller Bölgesi Kobi’lerinde Muhasebeden Sorumlu Yöneticilerin Bakış Açıları” , SDÜ İİBF, 2007, 235-243
 • Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorununun Analizi, SELÇUK İİBF, 2007, 235-243
 • Usul Hayrettin, Aslantaş Burcu,Muhasebeci Mükellef Çatışması, 2007
 • Usul Hayrettin, Özdemir Ozan,Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İnternet Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, 2007
 • Usul Hayrettin, Düzenli Serpil,Muhasebe Sisteminin Oluşturulmasına Örgüt İkliminin Etkisi, Muhasebe Finansman, 2006, 9, 117 126
 • Usul Hayrettin, Düzenli Serpil,Muhasebe Sisteminin Oluşturulmasına Örgüt İkliminin Etkisi, 2006
 • USUL HAYRETTİN,Modern Yönetim Muhasebesi Anlayışına Post Modern Bir Yaklaşım, Review of Social Economic and Business Studies, 2005, 5, 415 435
 • Hayrettin USUL- Songül Duman,Türkiye’de Türev Ürünlerinin Vergilendirilmesi AB Ülkeleri ile Bir karşılaştırma”, Sü, SDÜ İİBF, 2005, 2, 57-65
 • USUL HAYRETTİN,Modern Yönetim Muhasebesi Anlayışına Post- Modern Bir Yaklaşım, 2005
 • USUL HAYRETTİN,Muhasebede 3 Dönem Bilgiye Dayalı Ekonomide Değişen Muhasebe Anlayışı, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, 9, 141 156
 • Hayrettin Usul- Andan Ertan,Fiskobirlik’in Finansal ve Pazarlamaya Yönelik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, SDÜ İİBF, 2004, 5, 141- 156
 • USUL HAYRETTİN,Muhasebede 3. Dönem: Bilgiye Dayalı Ekonomide Değişen Muhasebe Anlayışı, 2004
 • Gençtürk Mehmet, Usul Hayrettin,Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003, 5, 125 132
 • Gençtürk Mehmet, Usul Hayrettin,Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme, 2003
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail,AB Ülkeleri ve Türkiye de Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı Karşılaştırılmalı Bir İnceleme, Muhasebe ve Denetime Bakış, 2002, 2, 45 54
 • Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Eroğlu Hüsrev,Bireysel Yatırımcıların Hisse Edimine Etki Eden Sosyo EkoEtkenler, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002, 11, 135 150
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail, Kahraman Kadir,Denetim Raporlarının Bireysel Yatırımcı Kararlarına Etkileri, Muhasebe Bilim Dünyası, 2002, 4, 109 120
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail, Kahraman Kadir,Denetim Raporlarının Bireysel Yatırımcı Kararlarına Etkileri, 2002
 • Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Eroğlu Hüsrev,Bireysel Yatırımcıların Hisse Edimine Etki Eden Sosyo- EkoEtkenler, 2002
 • Usul hayrettin, Bekçi İsmail,AB Ülkeleri ve Türkiye?de Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Karşılaştırılmalı Bir İnceleme, 2002
 • bekçi ismail,USUL HAYRETTİN,Göller bölgesindeki küçük ve ortaboy işletmelerin finansal sorunlarıve çözüm yolları, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 2001, 1, 111 125
 • USUL HAYRETTİN,BEKCİ İSMAİL,Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Türk Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, 2
 • EROĞLU ABDULLAH,BEKCİ İSMAİL,USUL HAYRETTİN,Portföy Seçiminde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2001, 6, 89 107
 • Hayrettin Usul. A Eroğlu- İ. Bekçi,Portföy Seçiminde Bulanık Mantık Yaklaşımı”, SDÜ İİBF, 2001, 2, 89-107
 • Hayrettin Usul- İsmail Bekçi,Göller Bölgesindeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ve Çözüm yolları, SDÜ İİBF, 2001, 1, 111-125
 • Hayrettin USUL- ö. Faik Çetiner,Türk Sermaye Piyasası’nda Faaliyet Gösteren Dış Denetçinin Yasal Sorumluluğu, SDÜ İİBF, 1997, 1, 219- 235
 • Hayrettin USUL,Sermaye Piyasalarının Bütünleştiği Dünyamızda Türk Sermaye Piyasası’nda Muhasebe Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ İİBF Dergisi, 1996, 1, 87-96
 • Usul Hayrettin, Kocabıyık Turhan,Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi: Türkiye Örneği,1. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu,,27.05.2009, 29.05.2009
 • Usul Hayrettin, Küçüksille Ecir, Düzenli Serpil,"Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler" XXVII. Muhasebe Eğitimi sempozyumu,XXVII. Muhasebe Eğitimi sempozyumu,23.04.2008, TÜRKİYE, 27.04.2008
 • Ömürbek NURİ, Usul Hayrettin,Bilişim Teknolojilerinin Kobi’lerde Kullanım Düzeyi ve Giresun Örneği”,,Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu,13.10.2005, TÜRKİYE, 14.10.2005
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin,Küresel Rekabet Ortamında Maliyet Yönetiminin Yeri ve etkinliği”,Dünyada Yeni Oluşumlar Açısından Türk dünyası Azerbaycan ve Türkiye Sempozyumu,28.05.2004, 29.05.2004
 • Acar Durmuş, Usul Hayrettin,Global Eğilimler Işığı Altında Meslek Yüksek Okullarında ve Fakültelerde Verilen Muhasebe Eğitiminin Yeniden Yapılanması”,,Türkiye XVIII. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu,,16.05.1999, TÜRKİYE, 18.05.1999
 • USUL HAYRETTİN, SMSsin Turkey - a Managerial Perspective, Findins and Practical Implications, ISBN:978-3-95651-249-0, S:212 220, Kellner, 2020
 • USUL HAYRETTİN,ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, CONTEMPORARY ISSUES IN AUDIT MANAGEMENT ANDFORENSIC ACCOUNTING, Detection of Accounting Frauds Using the RulebasedExpert Systems within the Scope of Forensic Accounting, ISBN:978-1-83867-636-0, S:155 170, Emerald, 2020
 • USUL HAYRETTİN, Bobi Finansal Raporlama Standartlarına Göre İnşaat Muhasebesi, ISBN:978-605-254-157-9, Detay Yayınları, 2019
 • USUL HAYRETTİN, Örneklerle Acıklamalı BOBİFRS, Dönen Varlıklar, ISBN:978-605-254-073-2, Detay, 2018
 • MİZRAHİ ROZİ,USUL HAYRETTİN, Risk Odaklı Denetim, ISBN:978-605-9189-38-5, Detay Yayınları, 2016
 • USUL HAYRETTİN, Bağımsız Denetim, ISBN:978-605-5216-59-7, Detay, 2015
 • Bağımsız Denetim, S:334, Detay, 2015
 • Güneş Recep, Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Genel Muhasebe II Dönem Sonu İşlemleri, ISBN:978-605-5681-47-0, Detay Yayınları, 2012
 • USUL HAYRETTİN, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi, ISBN:978-605-5437-76-3, Detay, 2012
 • Güneş Recep, Acar Durmuş, Usul Hayrettin, Bekçi İsmail, Genel Muhasebe II Dönem Sonu İşlemleri, ISBN:978-605-5681-47-0, S:336, Detay Yayınları, 2012
 • USUL HAYRETTİN, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına Göre İnşaat Muhasebesi, ISBN:978-605-5437-76-3, S:136, Detay, 2012
 • USUL HAYRETTİN, Türkiye de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Öneriler, Asil Yayın Dağıtım Ltd.,Şti, 2008
 • USUL HAYRETTİN, Davranışsal Muhasebe, ISBN:9944135146, Asil Yayınları, 2007
 • USUL HAYRETTİN, Davranışsal Muhasebe, ISBN:9944135146, S:98, Asil Yayınları, 2007
 • USUL HAYRETTİN, İnşaat Muhasebesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003
 • USUL HAYRETTİN, İnşaat Muhasebesi, S:90, Süleyman Demirel Üniversitesi , 2003
 • Acar Durmuş, Titiz İsmet, Usul Hayrettin, Ticari İşletme ve Belgeler, Tuğra Ofset, 2000
 • Acar Durmuş, Titiz İsmet, Usul Hayrettin, Ticari İşletme ve Belgeler, S:241, Tuğra Ofset, 2000
 • (2020), (Algılanan Hizmet Kavramının Muhasebeci Seçimine Etkisi)
 • (2020), (Uluslararası Muhasebe Standartlarının Entegrasyon Sorunları)
 • (2020), (Güven Endekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği)
 • (2020), (Sağlık Sektöründe Yabancılaşma Düzeyi)
 • (2020), (Bağımsız Denetim Kalitesi Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma)
 • (2020), (TMS ve TFRS Uygulamalı Türkiye Denetim Standartlarına Göre Bağımsız Denetim)
 • (2020), (Muhasebe Dilinde Çeviri Sorunları)
 • (2020), (Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi)
 • (2020), (Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Bilgi Sisteminin Türk Sermaye Piyasasında Etkinliğinin Analizi)
 • (2020), (TMS 41 e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi)
 • (2020), (NÖROMUHASEBE)
 • (2020), (İç Kontrol Sisteminin kurumsal Yönetimin Oluşumundaki etkinliği Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik bir Uygulama)
 • (2019), (Güven Endekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği)
 • (2019), (Bağımsız Denetim)
 • (2019), (Risk Odaklı Denetim)
 • (2019), (Bireysel Yatırımcıların Hisse Edimine Etki Eden Sosyo EkoEtkenler)
 • (2019), (Muhasebeci Mükellef Çatışması)
 • (2019), (Muhasebe Mesleğinin Seçilmesinde Etkin Olan Etkenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi)
 • (2019), (TMS 41 e Göre Büyükbaş Hayvancılık Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Değerlemesi)
 • (2019), (Finansal Manipülasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliği Üzerine Bir Tartışma)
 • (2019), (İç Kontrol Sisteminin kurumsal Yönetimin Oluşumundaki etkinliği Marmara Bölgesi Belediye İşletmelerine Yönelik bir Uygulama)
 • (2019), (Bağımsız Denetim Kalitesi Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma)
 • (2019), (Algılanan Hizmet Kavramının Muhasebeci Seçimine Etkisi)
 • (2019), (DİJİTAL ORTAMDA DENETİM SÜREKLİ DENETİM)
 • (2019), (NÖROMUHASEBE)
 • Bankacılık Sektöründe Çalışanların Mesleki Yabancılaşma Düzeyinin Belirlenmesi İzmir İlinde Bir Araştırma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5900),31.3.2016
 • Bankacılık Sektöründe Çalışanların Mesleki Yabancılaşma Düzeyinin Belirlenmesi İzmir İlinde Bir Araştırma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (5900),31.3.2016
 • ?Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bu düzeyin Sigara ve Alkol Gibi Alışkanlıkların Oluşumuna Etkisi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2013
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobi?lerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2007
 • Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim, İstihdamı ve İş kurumlarına Yönelik Mesleki Eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2006
 • Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör,,1.1.2001
 • Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (1500)
 • Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim İstihdamı ve İş kurumlarına Yönelik Mesleki Eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (20000)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobi lerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (5000)
 • Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bu düzeyin Sigara ve Alkol Gibi Alışkanlıkların Oluşumuna Etkisi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (19500)
 • Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (1500)
 • Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim İstihdamı ve İş kurumlarına Yönelik Mesleki Eğitim ve Öğretim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (20000)
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobi lerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Koordinatör, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Koordinatör, (5000)
 • Muhasebe Meslek Mensuplarında Yabancılaşma Düzeyi ve Bu düzeyin Sigara ve Alkol Gibi Alışkanlıkların Oluşumuna Etkisi, Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici, (19500)
 • Ardahan İİBF, 2015
 • BERJ, 2010
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Dokuzeylül
 • SDÜ İİBF
 • Örneklerle Açıklamalı BOBİFRS, Editör,
 • Örneklerle Açıklamalı BOBİFRS, Editör,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Muhasebe Denetimi Özel Sayısı, Konuk editör,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Muhasebe Denetimi Özel Sayısı, Konuk editör,
 • ENTEGRE RAPORLAMA VE AHP YÖNTEMİYLE ENTEGRE RAPORLAMA ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, ÖZBEN GÜLDOĞAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • ENTEGRE RAPORLAMA VE AHP YÖNTEMİYLE ENTEGRE RAPORLAMA ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, ÖZBEN GÜLDOĞAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kadın muhasebe meslek mensuplarında stres kaynaklarının belirlenmesi üzerine İzmir ilinde bir araştırma, SİNEM DUYGU KAPCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon analizinin kullanımı; Sağlık sektöründe bir uygulama, ENGİN BOZTEPE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kadın muhasebe meslek mensuplarında stres kaynaklarının belirlenmesi üzerine İzmir ilinde bir araştırma, SİNEM DUYGU KAPCI, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon analizinin kullanımı; Sağlık sektöründe bir uygulama, ENGİN BOZTEPE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Paydaş gruplarından hissedarların işletmelerin stratejik finansal kararlarından beklentileri: Bir alan araştırması, ALİ APALI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Paydaş gruplarından hissedarların işletmelerin stratejik finansal kararlarından beklentileri: Bir alan araştırması, ALİ APALI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Paydaş Gruplarından Hissedarların İşletmelerin Stratejik Finansal Kararlarından Beklentileri: Bir Alan Araştırması, Ali Apalı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Muhasebe meslek mensuplarında yabancılaşma düzeyi ve bir araştırma, SIDIKA ŞULE KORKMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bağımsız denetimin iç kontrol sisteminin etkinliğindeki rolü üzerine bir araştırma, BUĞRA ÜNLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Muhasebe meslek mensuplarında yabancılaşma düzeyi ve bir araştırma, SIDIKA ŞULE KORKMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bağımsız denetimin iç kontrol sisteminin etkinliğindeki rolü üzerine bir araştırma, BUĞRA ÜNLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşletmelerde bütçe uygulamalarının performansa etkisinin çalışanların farkındalıkları açısından incelenmesi, HALİL AKMANSOY, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • TMS 37 kapsamındaki karşılıklar, koşullu borçlar, koşullu varlıkların muhasebeleştirilmesi ve işletme performansına etkisi, FİGEN ÖZER, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dindarlığın bireysel yatırımcı kararları üzerine etkisi, İRFAN SEKTİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşletmelerde bütçe uygulamalarının performansa etkisinin çalışanların farkındalıkları açısından incelenmesi, HALİL AKMANSOY, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • TMS 37 kapsamındaki karşılıklar, koşullu borçlar, koşullu varlıkların muhasebeleştirilmesi ve işletme performansına etkisi, FİGEN ÖZER, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dindarlığın bireysel yatırımcı kararları üzerine etkisi, İRFAN SEKTİOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • TMS 37 Kapsamında Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve İşletme Performansına Etkisi, ÖZER, F. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Hedef maliyetleme sisteminin mermer sektöründe uygulanması, HARUN ÖĞÜNÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hedef maliyetleme sisteminin mermer sektöründe uygulanması, HARUN ÖĞÜNÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hedef Maliyetleme Sisteminin Mermer Sektöründe Uygulanması, ÖĞÜNÇ, H. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Maddi duran varlıkların Türkiye muhasebe standartları kapsamında değerlemesi ve bilanço karına etkisine yönelik bir uygulama, CENNET GÜRBÜZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye muhasebe standartlarına göre canlı varlıkların değerlemesi; büyükbaş hayvanlar üzerinde bir uygulama, TÜLAY TOP, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Maddi duran varlıkların Türkiye muhasebe standartları kapsamında değerlemesi ve bilanço karına etkisine yönelik bir uygulama, CENNET GÜRBÜZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye muhasebe standartlarına göre canlı varlıkların değerlemesi; büyükbaş hayvanlar üzerinde bir uygulama, TÜLAY TOP, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Maddi Duran Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlemesi ve Bilanço Karına Etkisine Yönelik Bir uygulama, GÜRBÜZ, C. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Türkiye Muhasebe Standarlarına Göre Canlı Varlıkların Değerlemesi: Büyükbaş Hayvanlar Üzerinde Bir uygulama, TOP, T. , Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Türkiye finansal raporlama standartlarının finansal tablolar üzerine etkileri ve göller yöresindeki kobilerde muhasebeden sorumlu yöneticiler üzerine bir araştırma, OZAN ÖZDEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye finansal raporlama standartlarının finansal tablolar üzerine etkileri ve göller yöresindeki kobilerde muhasebeden sorumlu yöneticiler üzerine bir araştırma, OZAN ÖZDEMİR, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Göller Yöresindeki Kobilerde Muhasebeden Sorumlu Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma”, 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • İzmir ili Balçova, Narlıdere ilçelerinde hiperürisemi prevalansı ve ilişki faktörleri, İSMAİL SARI, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Denetim uygulamalarında optimum işgücü planlaması, GÜLER FERHAN ÜNAL, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İç kontrol sisteminin oluşturulmasında etkili olan faktörler ve tekstil sektöründe örnek uygulama, SONGÜL DUMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Portföy oluşturmada kurumsal yatırımcı yaklaşımı, TURAN KOCABIYIK, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Denetim uygulamalarında optimum işgücü planlaması, GÜLER FERHAN ÜNAL, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • İç kontrol sisteminin oluşturulmasında etkili olan faktörler ve tekstil sektöründe örnek uygulama, SONGÜL DUMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Portföy Oluşturmada Kurumsal Yatırımcı Yaklaşımı”, KOCABIYIK, T., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Denetim Uygulamalarında Optimum İşgücü Planlaması, ÜNAL, G, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tamamlanmış
 • “İç Kontrol Sisteminin Oluşturulmasında Etkin Olan Faktörler ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, DUMAN, S., Süleyman Demirel Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004., Tamamlanmış
 • Optimal portföy oluşturmaya davranışsal bir yaklaşım, ENGİN KÜÇÜKSİLLE, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Optimal portföy oluşturmaya davranışsal bir yaklaşım, ENGİN KÜÇÜKSİLLE, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Optimal Portföy Oluşturmaya Davranışsal Bir Yaklaşım, KÜÇÜKSİLLE, E., , Süleyman Demirel Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004., Tamamlanmış
 • Meslek Yüksek Okullarında Etkinlik Stratejilerin Oluşturulması: Stratejik Manevralar,1997
 • Meslek yüksek Okullarında Eğitim- Öğretim Etkinlik Stratejilerinin Oluşturulması: Stratejik Manevralar,1997
 • Finans Platformu, Üyelik, 2005
 • Finans Platformu, Üyelik, 2005
 • Finans Platformu, Üyelik, 2005
 • MÖDAV, Üyelik, 2003
 • MÖDAV, Üyelik, 2003
 • MÖDAV, Üyelik, 2003

Araştırma Alanları

 • Muhasebe
 • Finans

Dersler

Menüyü Kapat