ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
 • Doktora MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
 • Doktora MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Lisansüstü MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİL. ENS.
 • Üniversite MARMARA ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
 • KÖSE SAFFET,Alomirat Suliman Husam,Belağat İlmi İle Kuran Tefsiri Arasındaki İlişki, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, 197 224
 • KÖSE SAFFET,Eşya ile ilişkide Değişen Tüketim Zihniyeti, mîzânü'l-hak İslami İlimler Dergisi, 2015, 1, 27 40
 • KÖSE SAFFET,Şafi'î Zahiriliğinin Analizi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, 23, 11 24
 • KÖSE SAFFET,HUKUK MU AHLÂK MI İSLÂM NOKTA İ NAZARINDAN DİN AHLÂK HUKUK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011
 • KÖSE SAFFET,Günümüz Türk Aile Dokusunda Zihniyet Değişikliği Üzerine GözlemeDayalı Bir Analiz, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2010
 • KÖSE SAFFET,Zayd b. ‘Ali His Life, Works, and Place in Islamic Legal Thought, Ilahiyat Studies, 2010, 1, 126 129
 • KÖSE SAFFET,Sosyal Bir Sorun Olarak Trafik –Kur’ân-Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım, İslam hukuku araştırmaları, 2010, 13 38
 • KÖSE SAFFET,Misyâr Nikâhı –Kur’ân ve Sünnetin Çizdiği Aile Modeli Çerçevesinde Bir Yaklaşım-, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2009, 13 34
 • KÖSE SAFFET,Ca Ferîlikte Mut a ve Ona Karşı Sünnî Duruş, marife, 2008
 • KÖSE SAFFET,?İslam Hukukuna Göre Rüşvet Suçu ve Cezası?, sy. 11, Konya 2008, s.139-166., İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, 139 166
 • KÖSE SAFFET,İslam Açısından Ebeveynin Çocukları Üzerindeki Hakları Veya Çocukların Ebeveynine Karşı Vazifeleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, 345 368
 • KÖSE SAFFET,CİHAD ŞİDDETE REFERANS OLABİLİR Mİ, islam hukuku araştırmalar dergisi, 2007
 • KÖSE SAFFET,hz ömerin bazı uygulamaları bağlamında ahkamın değişmesi tartışmalarına bir bakış, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğü ve Barış Yolunda İki Farklı Tecrübe –Dinsel Şiddet Süreci: Hıristiyanlık- Farklılıklarla Bir Arada Yaşama Örneği: Müslüman Toplumlar, sy. 5, Konya 2005, s.13-48., İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 13 48
 • KÖSE SAFFET,Muhammed Ebû Zehre (1898-1974): Hayatı-İslam Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlgili Bazı Görüşleri-Eserleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 479 496
 • KÖSE SAFFET,Şeyhulislâm Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin (1085-1162/1674-1749) Hâmid el-İmâdî’nin (1103-1171/1692-1758) “el-Lum’a Fî Ahvâli’l-Mut’a” Adlı Risâlesine Yazdığı Tekmile, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 421 432
 • KÖSE SAFFET,?Mustafa Ahmed ez-Zerkâ? (1907-1999): Hayatı- Eserleri-İslam Hukuku İle İlgili Bazı Görüşleri-Fetvalarından Örnekler?, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 585 616
 • KÖSE SAFFET,Prof. Dr. Muhammed Ma‘rûf ed-Devâlîbî (1898-1974): Hayatı-Bazı Siyasi Faaliyetleri-İslam Hukuku Alanındaki Bazı Görüşleri-Eserleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, 681 698
 • KÖSE SAFFET,Hanefî Fakîhi Seriyyüddîn İbnü’ş-Şıhne’nin (851-921/1448-1515) Nazmü’l-mes’aili’lleti’s-sükût fîhâ Rızâ Adlı Risâlesinin Tahkîkli Neşri (edition critiqué), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, 319 329
 • KÖSE SAFFET,Fıkıh Literatürünün Tartışmalı İki Eseri: el-Mecmû‘u’l-kebîr ve el-Mehâric fi’l-hiyel, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2004, 288 311
 • KÖSE SAFFET,Hanefî Fakîhi Hâmid el-İmâdî’nin “Lum‘a fî ahvâli’l-Mut‘a” Risâlesinin Tahkîkli Neşri (edition critiqué), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2003, 227 261
 • KÖSE SAFFET,Hile-i Şer’iyye Konusunda İlginç Bir Risale: İbn Osman, er-Redd alâ men Temesseke bi-mezhebeyi’l-İmameyn Ebî Hanîfe ve’ş-Şâfiî fî istibâhati’r-ribâ bi’l-hiyel (edition critiqué), İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI, 2003, 231 255
 • KÖSE SAFFET,Freedom of Religion and Concience from the Perspective of Islamic Law, Beynelxalk Hüquq/International Law, 2002, 50 65
 • KÖSE SAFFET,Anne-Babanın Bağış (Hibe) Konusunda Çocukları Arasında Yaptığı Ayrımcılık, Mehir, 1999, 14 20
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukuk Düşüncesinin Bazı Problemleri Bir Zihniyetin Eleştirisi, İslamiyat, 1999, 2, 35 50
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunun Modern Hukuka Katkıları Konusunda Bir Deneme, makalat, 1999, 7 33
 • KÖSE SAFFET,Cahiliye Arap Toplumunda Kocaların Hanımlarına Yaptıkları Bazı Haksızlıklar ve İslam?ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler, mehir, 1999, 8 13
 • KÖSE SAFFET,AYNI ANDA ÜÇ BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR, mehir dergisi, 1997
 • KÖSE SAFFET,Mezhep Görüşleri İle İlgili Farklı Nakiller, islami sosyal bilimler, 1996, 3, 101 128
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunun Statik Olduğu İddiasının Tahlili, selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesi, 1996, 255 295
 • KÖSE SAFFET,İslam’da Hukuk Devleti İlkesinin Dinamikleri, İLAM ARAŞTIRMALAR, 1996, 1, 7 52
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunda İkrahın Sözlü Tasarruflara Tesiri Konusundaki Tartışmalar ve Sosyal Hayattaki Yansımaları, DİYANET İLMİ DERGİ, 1996, 32, 35 53
 • KÖSE SAFFET,Dinin Sınırları (Abdülkerim Süruş’un görüşlerine bir değerlendirme), İLİM VE SANAT, 1996, 81 86
 • KÖSE SAFFET,İslam Açısından Ötanazi'ye (Ölüm Hakkı) Bir Bakış, Kamer Dergisi, 1996, 7 11
 • KÖSE SAFFET,postmodern feminist söylemin toplumsal cinsiyet eşitliği ya da adaleti,Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu,11.11.2016 13.11.2016, BURSA, TÜRKİYE, 01.12.2016
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukuku Açısından Emek,İslam İktisadı ve Emek,04.04.2015 05.04.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 03.04.2016
 • KÖSE SAFFET,mezheplerarası ve mezhepler içi etkileşim,imam-ı azam ve birlikte yaşama hukuku,07.05.2015 08.05.2015, eskişehir, TÜRKİYE, 01.12.2015
 • KÖSE SAFFET,Kardeşliğin Fıkhî Boyutu Hukuku,Kutlu Doğum Sempozyumu,21.04.2012 22.04.2012, ANKARA, TÜRKİYE, 01.06.2012
 • KÖSE SAFFET,Toplumsal Meşruiyet Açısından Nikâhta Aleniyet ve Türkiye de İmam Nikâhı Uygulaması,Dinlerde Nikâh Sempozyumu,06.04.2012 08.04.2012, İZMİR, TÜRKİYE, 10.10.2012
 • KÖSE SAFFET,ŞİMŞEK MURAT,İSTİHLÂK Haram Bir Maddenin Dinen Haramlık Vasfını Giderecek Şekilde Çok Miktardaki Helal Bir Maddeye Karışması,1. ULUSAL HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ,19.11.2011 20.11.2011, ANKARA, TÜRKİYE, 02.02.2012
 • KÖSE SAFFET,trafik ahlakı,3. karayolu trafik güvenliği sempozyumu,16.05.2012 18.05.2012, TÜRKİYE, 01.01.2012
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukuna Göre Bulunmuş Çocuğun Lakît Temel Hakları,I. Türkiye Çocuk Kongresi,25.02.2011 27.02.2011, TÜRKİYE, 07.02.2011
 • KÖSE SAFFET,Bursa nın Hocazâdesi Hayatı ve İlmi Kişiliği,Uluslar Arası Hocazade Sempozyumu,22.10.2010 24.10.2010, bursa, TÜRKİYE, 02.02.2011
 • KÖSE SAFFET,İslam Hukukunda Çocuğun Çalışması Gelirinin Korunması ve İstismarını Önleyici Tedbirler,KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi Çocuk sorunları ve İslam Sempozyumu,30.09.2005 02.10.2005, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10.10.2010
 • KÖSE SAFFET,Ailede Meşruiyet Temeli Olarak Nikâh,Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Sempozyumu,11.04.2009 12.04.2009, konya, TÜRKİYE, 07.10.2010
 • KÖSE SAFFET,Suyun Kullanımı ve Su Kaynaklarının Korunması Hususuna Kur ân ve Sünnet Bağlamında Bir Yaklaşım,Çevre ve Din,15.05.2008 16.05.2008, konya, TÜRKİYE, 05.05.2010
 • KÖSE SAFFET,Müslüman Düşüncesinde İnsanın İnsanlığı Sebebiyle Saygının Zirve Noktası Gayr ı Müslimlere Mali Yardımın İbadet Kapsamında Oluşu,Uluslar Arası Davraz Kongresi,24.09.2007 27.09.2007, ISPARTA, TÜRKİYE, 02.05.2009
 • KÖSE SAFFET,Cihad Şiddete Referans Olabilir mi,Din ve Dünya Barışı,26.04.2007 28.04.2007, istanbul, TÜRKİYE, 10.10.2007
 • KÖSE SAFFET,Kur ân ı Kerîm e Göre Ferde Mes ûliyet Yükleyen ve Bunu Düşüren Faktörler,Kur’ân-ı Kerîm’de Mes’ûliyet: Kaynağı, Sınırları, Sonuçları,09.10.2004 10.10.2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 10.10.2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı,Dinin Dünya Barışına Katkısı Sempozyumu,15.04.2005 17.04.2005, ANKARA, TÜRKİYE, 01.01.2006
 • KÖSE SAFFET,Din Özgürlüğünün Sağlanmasının Barışa Katkısı,kutlu doğum sempozyumu,15.05.2005 16.05.2005, TÜRKİYE, 01.12.2006
 • KÖSE SAFFET,Hîle i Şer iyye Konusunda Ebû Hanîfe ye Yöneltilen İthamlar,İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu,16.10.2003 19.10.2003, BURSA, TÜRKİYE, 01.03.2005
 • KÖSE SAFFET,Hz Ali nin İslam Hukuk Felsefesinin İnkişafındaki Rolü Bazı İctihad ve Tatbikatlarının Tahlili,Hz. Ali’yi anmak,02.02.2001 03.02.2001, AZERBAYCAN, 10.10.2003
 • KÖSE SAFFET,Faizsiz Bank Modeli Müasır Faizsiz Maliyye Müessiselerinin İş Strukturu,Azerbaycan'da İktisadi İslahatların Hayata keçirilmesi Xüsusiyetleri ve Problemleri,15.05.2002 17.05.2002, BAKÜ, AZERBAYCAN, 09.09.2002
 • KÖSE SAFFET,İslam Toplumunda Yaşayan Gayr i Müslimlerin Din ve Vicdan Özgürlüğü,Şark Meselesi Problemleri,12.06.2002 14.06.2002, bakü, AZERBAYCAN, 10.10.2002
 • KÖSE SAFFET,Cihad Kültürü ve Terör,Cihad Kültürü ve Terör,20.12.2001 22.12.2001, bakü, AZERBAYCAN, 04.04.2002
 • KÖSE SAFFET,Ahlak ı Nasiri de Yönetim Halk İlişkisi,uluslararası Tusi sempozyumu,20.06.2000 22.06.2000, BAKÜ, AZERBAYCAN, 03.01.2001
 • KÖSE SAFFET,Çağdaş Uygulamada Ticaret Mallarının Zekatı,I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Mesleleri Kongresi,25.09.1996 27.09.1996, Konya, TÜRKİYE, 04.03.1997
 • KÖSE SAFFET,Religious Moral and Pyschological Value of Marriage,Family as a Value in Terms of Religion, Tradition and Modernity,26.11.2010 27.11.2010, ANTALYA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,Religious Toleranceand the Role of National Leader Heydar Aliyev in Establishment of Tolerance in Azerbaijan,Heydar Aliyev and Religious Policy in Azerbaijan: Realities and Prospects the International Conference,03.04.2007 04.04.2007, BAKÜ, AZERBAYCAN
 • KÖSE SAFFET,Dini Bilgiyi Aktarım ve Hayatı Tanzim Aracı Olarak Fetvalar,V. Din Şûrası,08.12.2014 10.12.2014, ANKARA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,Günümüzde Klasik Fıkıh Metinlerinin Anlaşılması Sorunu,Günümüzde İslam'ı Anlamak Paneli,29.05.2016 29.05.2016, BURSA, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,AÇILIŞ KONUŞMASI,Din Eğitiminde Verimlilik ve Motivasyon Sempozyumu,14.05.2016 15.05.2016, balıkesir, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET,İnsan ve Helal,Dünya Helal Zirvesi,15.12.2016 17.12.2016, İSTANBUL, TÜRKİYE
 • KÖSE SAFFET, ibadetten Kulluk Şuuruna, ISBN:978-9944-83-937-2, ERKAM YAYINLARI, 2016
 • KÖSE SAFFET,kaplan ilyas, Umdetü Zevi l basair li halli Muhimmatil Eşbâh ve n nezair, irşad Kitabevi, 2016
 • KÖSE SAFFET, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Mehir, 2014
 • Saffet Köse-Mohammad Hashim Kamali, Menschenrechte aus zwei islamtheologischen Perspektiven, ISBN:978-3-631-64321-1, Peterlang, 2013
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ZERKĀ, Mustafa Ahmed, S:286 289, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ZEYD b. ALİ, S:313 316, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukukuna Giriş, ISBN:978-605-351-028-4, Hikmetevi, 2012
 • KÖSE SAFFET, İslam İş ve Ticaret Ahlakı, ISBN:978 975 6303 12 2, İGİAD, 2012
 • KÖSE SAFFET, Câmi u l fusûleyn, 26. ve 27. Fasıl, S:613 664, Kültür Bakanlığı, 2012
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TEHECCÜD, S:323 325, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TEKBİR, S:341 343, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TERAVİH, S:482 483, Türkiye Diyanet Vakfı, 2011
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, SÜKÛT, S:51 53, Türkiye Diyanet Vakfı, 2010
 • KÖSE SAFFET, Âzâdî din ve Endîşe ez Dîdegâh fıkh i İslami, Kabil İntişârât-ı Saîd, 2009
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, RÜŞVET, S:303 306, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, RÜŞD, S:298 300, Türkiye Diyanet Vakfı, 2008
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, NETÎCETÜ’l-FETÂVÂ, S:26 27, Türkiye Diyanet Vakfı, 2007
 • KÖSE SAFFET,kaplan ilyas, Saîd b Ali es Semerkandî nin Cennetü l ahkâm cünnetü l hisâm fi l hiyel ve l mehâric adlı eserinin tahkîkli neşri, Dâru Sâdır, 2006
 • KÖSE SAFFET, Cennetü l ahkam ve cünnetü l hisam fi l hiyel ve l mehariz, ISBN:9953-13-144-9, Beyrut Dâru Sadır, 2005
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, MUHAMMED EBÛ ZEHRE, S:519 522, Türkiye Diyanet Vakfı, 2005
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, ISBN:975-355-529-6, Bakü Adiloğlu Yayıncılık; İstanbul İz Yayıncılık, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, LAKĪT, S:68 69, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, LUKATA, S:223 225, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, el-MECMÛ‘, S:264 265, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, el-MEHÂRİC, S:361 363, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukuku Açısından Din ve Vicdan Hürriyeti, ISBN:9789753555296, iz, 2003
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSNEVÎ, S:160 161, Türkiye Diyanet Vakfı, 2001
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’l-HÂC el-ABDERÎ, S:52 52, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’l-MUKRÎ el-YEMENÎ, S:138 140, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’n-NAKĪB el-MISRÎ, S:166 167, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’s-SÂİĞ ez-ZÜMÜRRÜDÎ, S:196 197, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’z-ZİYÂ el-MEKKÎ, S:248 248, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBNÜ’z-ZÂGŪNÎ, S:242 242, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İMÂDÎ, S:171 171, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İSFERÂYÎNÎ, Ebû Hâmid, S:514 514, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Istılah, S:357 358, Şamil yayınevi, 2000
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLHAK el-VÂSITÎ, S:275 275, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLHAKEM, Abdullah, S:276 277, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜLKUDDÛS, Şeyh Sadr, S:279 279, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN ABDÜRREZZAK, S:283 284, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN BATTA, S:358 359, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN DÂVÛD ez-ZÂHİRÎ, S:410 411, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ AKİL, S:420 421, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBU HÜREYRE, S:434 435, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ CEMRE, EbU Bekir, S:427 427, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÜ LEYLA,Muhammed b. Abdurrahman, S:436 437, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EBÛ ZEMENÎN, S:449 449, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN EMİRU HAC, S:476 477, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN KİRAN, S:137 138, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MEKKÎ, S:174 175, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MERZÛK el-HAFÎD, S:185 186, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN MERZÛK el-HATÎB, S:186 188, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN NASRULLAH, S:229 229, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İBN VEHB, S:441 442, Türkiye Diyanet Vakfı, 1999
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HEREVI, Muhammed b. Ataullah, S:226 227, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HİLE, S:28 29, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HİYEL, S:170 178, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HOCAZÂDE MUSLİHUDDİN EFENDİ, S:207 209, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hülle, S:475 477, Türkiye Diyanet Vakfı, 1998
 • KÖSE SAFFET, İslam Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, ISBN:975-548-113-3, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HADI-ILELHAK, Yahya b. Hüseyin, S:17 18, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HAFS b. GIYAS, S:118 118, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HASIRI, Muhammed b. Ihrahim, S:383 384, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HAMMAD b. İSHAK, S:486 486, Türkiye Diyanet Vakfı, 1997
 • KÖSE SAFFET, İslam hukukunda Kanuna Karşı Hile Hile i Şer iyye, İstanbul Birleşik Yayıncılık, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HABİS b. SA'D, S:380 380, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, HACVİ, S:522 522, Türkiye Diyanet Vakfı, 1996
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ERDEBİLİ, Yusuf b. İbrahim, S:279 280, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, ESVED b. YEZÎD, S:441 442, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EŞ‘ARÎ, Ebû Bürde, S:443 444, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995
 • KÖSE SAFFET, TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, DİCVÎ, S:284 285, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 1994
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, EBÜ GANİM, S:126 127, Türkiye Diyanet Vakfı, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ta‘dîl-i Erkân, S:74 75, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tahrîmen Mekrûh, S:95 95, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tenzîhen Mekrûh, S:183 183, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Teşehhüd, S:201 202, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Vasîle, S:314 315, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Visâl Orucu, S:351 352, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Yazılı İkrâr, S:392 393, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Yed-i Emîn, S:393 394, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Vasi, S:313 314, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Zilyed-Zilyedlik, S:466 468, Şamil, 1994
 • KÖSE SAFFET, TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, EBÜ ÖMER el-KADİ, S:211 211, TÜRKİYE DİYANET VAKFI, 1994
 • KÖSE SAFFET, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi DİA, Cemâleddin Abdullah Efendi, S:307 308, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 1993
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Ölü, S:164 165, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Özel Mülkiyet, S:184 186, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Sünnet-i Gayr-ı Müekkede, S:463 463, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Sünnet-i Müekkede, S:463 463, Şamil, 1992
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstişâre, S:230 232, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstinbât, S:227 228, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İllet, S:137 139, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, İşhad, S:238 240, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, kefâet, S:327 329, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Köpek, S:395 397, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Lâkit, S:16 17, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Kurban, S:412 414, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Lukata, S:29 31, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Maslahat, S:67 67, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, mehir, S:107 111, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Merhûn, S:138 140, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Mest, S:161 162, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Murâbaha, S:278 279, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Mümeyyiz, S:348 349, Şamil, 1991
 • KÖSE SAFFET, Şamil İslam Ansiklopedisi, Müstaîr, S:387 389, Şamil, 1991
 • Cemâleddin el Konevî nin v 770 1369 el Gunye fi l Fetâvâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (3566),30.12.2016
 • HANEFİ MEZHEBİNDEBİYOGRAFİ GELENEĞİ, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (7995),21.8.2016
 • Sadru ş şehîd Husâmuddîn b Mâze nin 536 1141 el Vâkıâtu l Husâmiyye el Ecnâs Adlı Eseri nin Tahkik ve Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (8586)
 • İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Editör,
 • Mahmud Derviş şiirlerinde dini semboller, EYUP AKŞİT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği, HUZEYFE ÇEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Cemâleddin el-Konevî'nin (v. 770/1369) el-Gunye fi'l-Fetâvâ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirilmesi, MUHAMMAD AKRAM HAKİM, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İSLAM HUKUKUNDA HAPİS CEZASI VE HAPİSHANE, MEMET ZEKİ UYANIK, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Borçlar Hukukunda akitlerde ca'lî şartlar, MAHMUT SAMAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Nesefî'nin (Ö. 710 / 1310) el - Musaffâ'sının fıkıh tarihindeki yeri ve edisyon kritiği, HASAN ÖZER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Ceza Hukukunda suça teşebbüs, ADEM ÇİFTCİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Muamelat Konularında Örfe Dair Hükümler el-Hidâye Örneği, İSMATULLAH AWLİAQUL, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • El-Minhac adlı eseri çerçevesinde İmam Nevevi'nin Şafii mezhebine katkıları, MEHMET BAHATTİN ALPHAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Buhârî'nin Kâle ba'du'n-nâs ifadesiyle rey ehline itirâz ettiği meselelerin analizi, SHARİFULLAH SHARİFİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Tâhir b. Âşûr'un talakla ilgili görüşleri ve Mâlikî mezhebi ile mukayesesi, ENİSE DEMİREL, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda kabz, ARİF ATALAY, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam hukukunda çocuk istismarını önleyici tedbirler, MUHAMMAD ARİF ABDULNAZAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefî mezhebinde kavâ`id ilmi ve gelişimi, NECMETTİN KIZILKAYA, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Günümüz Kazakistan'ında aile ilişkilerindeki bazı örfi uygulamaların fıkhî açısından incelenmesi, YKYLASKHAN MAİLAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hanefî Fakîhi eş-Şürünbülâlî'nin (994-1069/1586-1659) ?Hüsâmü'l-Hükkâmi'l-Muhıkkîn li-saddi'l-Buğâti'l-Mu `tedîn `An Evkâfi'l-Müslimîn'' adlı risâlesinin tahkiki, MATİULLAH SEDİQİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Borçlar ve Ceza Hukuku Açısından trafik kazalarından doğan sorumluluk, İBRAHİM ATALAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Eşin nafakasını düşüren haller, HAMİYET AYIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Bürhaneddin el-Merginani'nin ''Muhtaratü'n-Nevazil''eserinin edisyon kritiği, AHMED SALİH AHMED GYUNESH, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Son devir İslam hukukçularında Mustafa Ahmed ez-Zerkâ'da yöntem, KAMİL IŞIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda hükümlere tesiri bakımından bedensel engel, HİLÂL ÖZAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Ebü'l-Hasen el-Mâverdî ve Ebû Ya`lâ el Ferrâ'nın el-Ahkâmü's-Sultâniyye adlı eserlerinin mukayesesi (İmamet ve yargı konuları örneği), MUSA KAZIM BAKIR, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda sorumluluk doktrini açısından kanunu bilmeme hali, MEHMET ZAHİD ÇOKYÜRÜR, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam hukukunda bağlayıcılık bakımından Hz. Peygamber'in tasarrufları, MURAT ŞİMŞEK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Oryantalist Joseph Schacht ve an Introductıon to Islamıc Law adlı eseri bağlamında İslâm Hukukuna dair görüşleri, FARUK SALDIRAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam muhakeme usulünde şahitlikten dönmenin kararlara etkisi, CEMİL LİV, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda bir hüküm ve külli kaide kaynağı olarak İstishab, YAŞAR KOÇYİĞİT, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam aile hukukunda tahkim müessesesi ve hakemin boşama yetkisi, FATMA AÇIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda kadının erkekten farklı değerlendirildiği hükümler, MUHAMMET ALİ DANIŞMAN, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslâm Hukukunda ikrâhın sözlü tasarruflara etkisi, MEHMET KASAP, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda ihtikâr, MEHMET ZEKİ UYANIK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Hazm'ın nesh anlayışı, MEHMET ÖZBAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İbn Ebî Leylâ: Hayatı, eserleri ve İslam Hukuku'ndaki yeri, RIFAT ÇEVİK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İslam Hukukunda düşünce hürriyeti, ALİ İNCİ, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • İslam Hukukuna göre zina suçu ve cezası, İSRAFİL AKÇAY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Tamamlanmış
 • Fahr-ı Ferman,2002
 • İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Hukuku Bölümü Telif ve Redaksiyoen uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.1986 - 1.1.1992

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön