ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME
 • Lisansüstü GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME
 • Üniversite KARA HARP OKULU

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Lisansüstü SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME
 • Lisansüstü GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME
 • Üniversite KARA HARP OKULU
 • POLAT MUSTAFA,TABAK AKİF,“ Örgütsel Özdeşlemenin Öncülleri ve Ardılları” , 19,1, 18–49(2009)., KHO Bilim Dergisi, 2016, 19, 18 49
 • TABAK AKİF,sığrı ünsal,TÜRKÖZ TOLGA,öz liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Bilig, 2013, 1, 213 246
 • TABAK AKİF,ALİ KIZILOĞLU,TOLGA TÜRKÖZ,Örtülü liderlik ölçeği geliştirme çalışması, ODTÜ GELİŞTİRME DERGİSİ, 2013, 40, 97 138
 • TOLGA TÜRKÖZ,MUTLU TONGUÇ OSMAN,TABAK AKİF,ERDOĞAN MURAT,Examining the Levels of Self-Leadership Perceptions of University Student- Athletes in Terms of Sociodemographic Characteristics, Physical Culture and Sport. Studies and Research, 2013, 58, 43 52
 • TABAK AKİF,POLAT MUSTAFA,SERKAN ÇOŞAR,TOLGA TÜRKÖZ,A Research on the consequences of authentic leadership, Boğaziçi Journal of Social,Economic and Administrative Studies, 2013, 27, 65 88
 • Zhenzhong Ma,Dapeng Liang,Ahmet Erkus,TABAK AKİF,The impact of group-oriented values on choice of conflict management styles and outcomes: an empirical study in Turkey, The International Journal of Human Resource Management, 2012, 23, 3776 3793
 • TABAK AKİF,TOLGA TÜRKÖZ,SERKAN ÇOŞAR,POLAT MUSTAFA,Otantik Liderlik Ölçeği:Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması, İş güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları E dergisi, 2012, 14, 89 106
 • TABAK AKİF,ÇELİK MAZLUM,TOLGA TÜRKOZ,Self-Leadership in Public Sector, Interdıscıplınary Journal Of Contemporary Research In Busıness, 2011, 3, 114 136
 • TABAK AKİF,TOLGA TÜRKÖZ,BASIM HAMDULLAH NEJAT,“Çalışanların Öz Liderlik Algılamalarının İzlenim Yönetimi Kullanımına Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Araştırma”, ODTÜ GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011, 38, 21 50
 • TABAK AKİF,BURMAOĞLU SERHAT,ÇELİK MAZLUM,Tabak A., M. Çelik and S. Burmaoğlu, A Study on the Perception of the Leadership characterıstic by the employees on the context of ımplıcıt leadership Theory, The international Journal of Business and Management Studies, 2011, 3, 23 32
 • Zhenzhong Ma,ERKUŞ AHMET,TABAK AKİF,Explore the impact of collectivism on conflict management styles: a Turkish study, International Journal of Conflict Management, 2010, 21, 169 185
 • ÇELİK MAZLUM,TABAK AKİF,SIĞRI ÜNSAL,UYSAL MURAT PAŞA,TURUNÇ ÖMER,The Relationship Between Burnout and Emotıonal Labour of The Employees in Hospıtal Sector, International journal of Busıness and Management Studıes, 2010, 2, 47 54
 • TURUNÇ ÖMER,ÇELİK MAZLUM,TABAK AKİF,KABAK MEHMET,The Impact of Transformational Leadership Contingent Reward Leadership Styles Innovatıve Behavıour : Mediating Role of Leader Member Exchange Qualıty, İnternational Journal of Busıness and Management Studıes, 2010, 2, 69 79
 • TABAK AKİF,ERKUŞ AHMET,HARUN MEYDAN,“Denetim Odağı ve Yenilikçi Birey Davranışı Arasındaki İlişkiler: Belirsizliğe Tolerans ve Risk Almanın Aracılık Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 10, 159 176
 • TABAK AKİF,ALİ KIZILOĞLU,POLAT MUSTAFA,“Türkiye’de Örtük Liderlik Kuramı : İçeriği ve Yapısı”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 7, 72 87
 • SIĞRI ÜNSAL,TABAK AKİF,GÜNGÖR HASAN,“Öz Yeterliğin Dönüştürücü Liderlik Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010, 9, 51 66
 • TABAK AKİF,BASIM HAMDULLAH NEJAT,İLKER TATAR,ÇETİN FATİH,“İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2010, 10, 541 559
 • SIĞRI ÜNSAL,TABAK AKİF,ABDULLAH SAĞIR,“Çalışanlarda Suçluluk ve Utanç Duygusunun Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Mukayesesi ve Utanç Yönetiminin Kullanılması”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, 11, 71 85
 • SIĞRI ÜNSAL,TABAK AKİF,ERCAN ÜMİT,KÜLTÜREL DEĞERLERİN YÖNETSEL KAPSAMDA ANALİZİ BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Ankyra Ankara, 2010, 1, 166 192
 • TURUNÇ ÖMER,TABAK AKİF,ŞEŞEN HARUN,TÜRKYILMAZ ALİ,Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini, İş Stresi Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 2010, 12, 117 136
 • TABAK AKİF,BASIM NEJAT,ÇETİN FATİH,The Relationship between Big Five Personality Characteristics and Conflict Resolution Approaches, TURK PSIKOLOJI DERGISI, 2009, 24, 20 38
 • TABAK AKİF,SIĞRI ÜNSAL,EROĞLU ADNAN,HAZIR KÖKSAL,“Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, 18, 387 397
 • TURUNÇ ÖMER,TABAK AKİF,“İş Performansının Artırılmasında Prosedür Adaleti, Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adaleti ve İçsel Motivasyonun Rolü” 8,1, 15–35(2009)., Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2009, 8, 15 35
 • ERKUŞ AHMET,TABAK AKİF,“Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Savunma Sanayiinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, 23, 213 242
 • ERKUŞ AHMET,TABAK AKİF,“Denetim Odağının Bireylerin Belirsizlikle Baş etme Düzeylerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, 26, 213 229
 • TABAK AKİF,POLAT MUSTAFA,TURUNÇ ÖMER,ERKUŞ AHMET,“Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 2008, 7, 135 144
 • ERKUŞ AHMET,TABAK AKİF, “İş Yaşamında Müzakereler: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarıyla İlgili Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, 2008, 397 419
 • BAYRAK RIZA,TABAK AKİF,“ Modern Yönetim Yaklaşımı Bağlamında İtibar Yönetimi ve Ölçümü”, KHO Bilim Dergisi, 2008, 18, 66 79
 • YEKTA SOYLU,TABAK AKİF,POLAT MUSTAFA,Ankara İlinde Savunma Sanayinde Çalışan Orta Kademe Yöneticilerin Liderlik Bileşenlerini Algılamaları: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Bir Çalışma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007, 3, 179 191
 • MEMET ERKENEKLİ,TABAK AKİF,POLAT MUSTAFA,“Modern Yaklaşımlar Işığında Örgütlerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki ve Çözüm Önerileri”, KHO Bilim Dergisi, 2007, 17, 52 71
 • TEKE MURAT,TABAK AKİF,“Güvenlikten Sorumlu Bir Kamu Kuruluşundaki Organizasyonel Değişimin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi”, 16, 2,75–102(2006)., KHO Bilim Dergisi, 2006, 16, 75 102
 • ACUNER TANER,TABAK AKİF,“Liderlik Sürecinde Durumsallık Yaklaşımı Kapsamında İzleyici Kavramının Teorik İncelenmesi”, KHO Bilim Dergisi, 2003, 13
 • ACUNER TANER,TABAK AKİF,Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracaat Probleminin Aşılmasında joınt Venture (Ortak girişimin) Rolü, Baku Devlet Üniversitesi Dergisi, 2001, 1
 • TABAK AKİF,“Tarihsel Gelişimi İçerisinde Liderlik Tanımları ve Liderlik Kavramının Günümüzdeki Yeri”, KHO Bilim Dergisi, 2001, 11, 1 13
 • Akif TABAK, Ahmet BARBAK, Talih ÖZTÜRK, Kamu Politikası Disiplinindeki Dönüşümü Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle Anlamak Mümkün mü?,VI. Kamu Politikası Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi,16-18 Eylül, Sakarya, Türkiye, 2015
 • 2, (1.12.2016), (Kamu Politikası Disiplinindeki Dönüşümü Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle Anlamak Mümkün mü?)
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri DergisiISSN: 1304-5318 / E-ISSN: 2147-9771
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Yönetim Araştırmaları Dergisi (BAŞKENT ÜN)
 • Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • İş ve İnsan Dergisi
 • KHO BİLİM DERGİSİ
 • SAVUNMA BİLİMLERİ DERGİSİ
 • ForesightThe journal of future studies, strategic thinking and policyISSN: 1463-6689

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Yönetim Ve Strateji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön