İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Usul ve Esaslar

 • TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI UYGULAMA ESASLARI

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – Bu Uygulama Esasları’nın amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılması ve başarılı bulunan tezlerin mezuniyet aşamasında Enstitü’ye teslim edilen ciltlenmiş ve elektronik nüshalarının içerisinde “Ek” olarak yer alması gereken “Tez Çalışması Orjinallik Raporu”nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – Bu Uygulama Esasları; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine;
  (2) 01/07/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne,
  (3) 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e dayanılarak hazırlanmıştır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
  Tez Çalışması Orjinallik Raporunun Alınması
  MADDE 4 – (1) Tez Çalışması Orjinallik Raporu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphanesi’nden TURNITIN İntihal Tespit Programı kullanımı için kişisel hesap alma hakkı bulunan Üniversitemiz öğretim üyelerince bu hesap üzerinden tez danışmanlığını yürüttüğü ilgili öğrenci için alınır.
  (2) Tez Çalışması Orjinallik Raporu, öğrenci veya tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
  (3) TURNITIN İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
  - Kaynakça hariç
  - Alıntılar hariç/dâhil
  - 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words)
  Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.
  (4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını ve öğrencinin ad-soyad bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü öğrenci veya danışmanı tarafından elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınır.
  (5) Orjinallik raporu kutucuğunda değerlendirme sonucu yüzde (%) olarak görüntülenir.
  Tez Çalışması Orjinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
  MADDE 5 – (1) TURNITIN intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekranın görüntüsünü sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı,” raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi, Enstitü web sitesindeki Formlar bölümünde bulunan “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu” formuna işlenir.
  (2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için TURNITIN intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı”nın, değerlendirme “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla %10, “alıntılar dâhil” yapılıyorsa % 30'u geçmemelidir. İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının alıntılar dâhil %30’u geçmesi halinde öğrenci/danışman, forma ek olarak bu durumun nedenini gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
  (4) Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar dâhil %30’un altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Tez Yazım Kılavuzundaki gerekli atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
  (5) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu” formunu da teslim etmeleri zorunludur.
  (6) Tezin uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturularak Enstitü’ye ve Jüri üyelerine tekrar iletilmesi gerekir.
  Tez Çalışması Orjinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
  MADDE 6 – (1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, tezinin mezuniyet işlemleri için Enstitü’ye teslim edeceği basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış, bu Uygulama Esasları’nda belirtilen azami “benzerlik oranları”nın altındaki oranları sağlayan ve tez danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu”nu sağlamakla yükümlüdür.
  (2) TURNITIN intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının yer aldığı sayfanın çıktısı öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitü’ye teslim edilir. Alınan bu çıktıdan hareketle hazırlanacak olan “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orjinallik Raporu” formu tezin ekler kısmında yer alır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Geçerlilik Tarihi ve Yürütme
  Geçerlilik Tarihi
  MADDE 7 – (1) Bu Uygulama Esasları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 8 – (1) Bu Uygulama Esasları’nı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür.

 

 

 • Yükseköğretim Kurulu'nun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair Belirlediği İlkeler
 • Enstitümüz programlarına başvurularda mezuniyet notlarının 4'lü sistemden 100'lü sisteme dönüştürülmesinde YÖK'ün ilgili tablosu esas alınır. 
 • Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca Doktora Yeterlilik Sınavlarının yapılacağı tarihler yeniden düzenlenmiştir. Buna göre yılda iki kez güz ve bahar döneminde yapılacak sınavlara girebilmek için adayların ders aşamasının tamamlanmasını müteakiben aşağıda belirtilen takvime göre Enstitümüze bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

  Güz

  Bahar

  Başvurular

  Sınavlar

  Başvurular

  Sınavlar

  15 Ekim

  Ekim-Kasım-Aralık

  15 Nisan

  Nisan-Mayıs-Haziran

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın aldığı karar uyarınca; bilimsel çalışmalarda tekrarların önlenmesi, yazılma süreci devam eden tezlerin de bilim ve araştırma çevrelerine duyurulmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle Tez Otomasyon Sisteminde "Hazırlanmakta Olan Tezler" in ayrıca belirtilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu çalışmadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için, Tez Konusu Önerisi onaylanan lisansüstü öğrencilerin tezleri ile ilgili bilgileri gecikmeden YÖK Tez Otomasyon Sistemine girmelerine bağlıdır. Tez Konusu Önerisi onaylanan öğrencilerin https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden sisteme ücretsiz üye olduktan sonra ilgili sayfadan "Tez Veri Giriş Formu"nu doldurmaları önemle rica olunur. Bu işlemi yaptıktan sonra Enstitü Öğrenci İşlerini bilgilendirmeniz ve tez konununuzun onayını sağlamanız tez süreciniz açısından önemlidir.

 

Menüyü Kapat