İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreci

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

 • Tezli ve Uzaktan Eğitim Tezli yüksek lisans programı, en az 8 farklı ders, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS'den oluşur.
 • Süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

DERS SEÇİMİ VE KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde danışman onayı gerekmektedir.

Eğitim Kataloğunu görmek için tıklayınız.

 • Ders seçimi öğrenci ve danışman sorumluluğundadır. Eğitim Kataloğu incelenerek ders kaydı tamamlanmalıdır.
 • Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile UBYS üzerinden ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

Dersler ve Sınavlar

 • Öğrenciler teorik derlere en az %70 oranında, labartuvar ve uygulamalı derslere ise en az %80 oranında devam etmek zorundadır.
 • Tezli yüksek lisans programlarında ara sınav/vize (%40) ve yarıyıl sonu/final (%60) yapılmaktadır.
 •  Tezli yüksek lisans programlarında bir dersin başarılı sayılabilmesi için, en az CC (70) notu alınmalıdır.
 • Tez Çalışması dersi olumlu (OL) veya olumsuz (OLZ) değerlendirilir. Tez savunmasıda başarılı olma hali başarılı (G), başarısız hali kaldı (K) notuyla belirleniz.
 • Uzmanlık ve seminer dersleri başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerkendirilir ve genel not ortalamaya katılmaz.
 • Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi aynı ders ile seçmeli dersi ise başka bir ders ile telafi edebilir.

TEZ ÖNERİSİ (TEZ KONUSU BELİRLENMESİ)

 • Tezli yüksek lisans programlarında tez konusu, EABD / EASD başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirilir ve EYK onayı ile kesinleşir.

Tez Öneri Formu

 • Danışman teklifi ve EYK onayı ile tez konusu değiştirilebilir. Öğrenci yeni tez konusunu en az bir yarıyıl çalıştıktan sonra savunmaya girebilir.

     Tez Öneri Değişikliği Formu

TEZ SONUÇLANDIRILMASI

 • Tezli yüksek Lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Tez Yazım Kılavuzu'na uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
 • Tezli Yüksek Lisans tez jürisi, Tez danışmanının görüşü, ilgili EABD / EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil en az üç en fazla beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 • Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim görevlileri, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır ve talep halinde kamerayla kayıt altına alınabilir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD /EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır. Tez hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 • Bu bölümle ilgili bilgileri mezuniyet işlemleri bölümünde bakabilirsiniz.

YÖNETMELİK VE YÖNERGE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmelik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi


Bilgi ve/veya Soru için, Enstitü Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci İşleri İletişim bilgileri için tıklayınız

Menüyü Kapat