İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Doktora Eğitim Süreci

DOKTORA PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır.

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 7 ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS'den oluşur.
 • Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 14 ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere 300 AKTS'den oluşur.
 • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.50 (Harf olarak CB) olmalıdır. Yerel kredisi olmayan tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az 75 olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

DERS SEÇİMİ VE KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde danışman onayı gerekmektedir.

Eğitim Katoloğunu görmek için tıklayınız.

 • Ders seçimi ve kayıt öğrenci ve danışman sorumluluğundadır. Eğitim Kataloğu incelenerek ders kaydı tamamlanmalıdır.
 • Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile UBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

YETERLİLİK SINAVI

 • Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
 • Tüm derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan ve 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına bir yılda Ekim-Kasım-Aralık ve Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olmak üzere en fazla iki kez girebilir.
 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
 • Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci güz döneminde (en geç 15 Ekim) ve bahar döneminde (en geç 15 Mart) Enstitü anabilim dalı başkanlığına başvuruda bulunur. İlgili tarihler dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yeterlik Sınavına Başvuru Dilekçesi

 • Enstitü Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını yapmak üzere en az ikisi başka Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesini belirler ve Enstitüye bildirir.

Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu

 • Öğrenci yazılı ve sözlü olarak uygulanacak yeterlik sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 almalıdır. Yazılı sınavdan minimum puanı alamayan öğrenci sözlü sınavına alınmaz.

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • Doktora Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı yarıyıl içerisinde tez önerisi savunma sınavına giremez.

       Tez İzleme Komitesi

 • Öğrencinin, tez önerisini inceleyen, onaylayan ve tez çalışması süresince 6 aylık periyodlarla çalışmayı ve öğrenciyi denetleyen/değerlendiren bu komite, Yeterlik sınavında başarı bulunan öğrenci danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile bir ay içinde Enstitü'ye bildirir ve yönetim kurulu kararı onaylanır.

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

 • Tez İzleme Komitesi danışman dışında, Anabilim dalı içinden ve Anabilim dalı dışından birer üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşur.

TEZ ÖNERİ SAVUNMASI

 • Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Doktora Tez Önerisi Savunma Formu

Ek (Tez Konu Bildirim Formu)

 • Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir.
 • Tez Önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye, bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir.
 • Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci tekrar savunmaya alınır. Tez önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

 • Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmasını izleme sınavları belirtilen tarihler içerisinde yılda iki kez yapılır.
 • Öğrenci, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunma yapar.
 • Öğrencinin tez çalışması komite üyeleri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir.
 • Tez çalışması izleme sınavındaki ilgili form ve rapor üç iş günü içerisinde Enstitü'ye teslim edilir.

Doktora Tez İzleme Formu

 • Raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
 • Ders kaydı yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın Enstitü tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan süresi içinde rapor sunmayan öğrencinin tez çalışması izleme sınavı başarısız sayılır.
 • Kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tez çalışması izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izlemeye sınavına katılmayarak, üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

TEZ SONUÇLANDIRILMASI (TEZ SAVUNMASI)

 • Doktora programındaki bir öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.
 • Öğrencinin tez çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez çalışması izleme raporu sunmuş olmalıdır. Öğrencinin tez çalışması savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez / sanat çalışmasına kayıt yaptırıp başarılı olması gerekir.
 • Öğrencinin tez çalışması savunma sınavına girebilmesi için; doktora tez çalışmasıyla ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ÜAK'ın ilgili doçentlik temel alanı kapsamındaki güncel alan indeksleri veya ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış ve Enstitüye ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Bu yayın danışmanla birlikte yapıldığı durumlarda öğrencinin adı birinci isim olmalıdır.

TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ

 • Doktora tez çalışması jürisi, danışman ve EABD / EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri üniversite dışından olmak üzere ikide yedek üye belirlenir. Varsa, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
 • Doktora programındaki bir öğrenci, tezi çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 • Bu bölümle ilgili bilgileri mezuniyet işlemleri bölümünde bulabilirsiniz.

YÖNETMELİK VE YÖNERGE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmelik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 

Bilgi ve/veya Soru için, Enstitü Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci İşleri İletişim bilgileri için tıklayınız

 

 

 

 

Menüyü Kapat